• Professional C# design patterns applied

  Professional C# design patterns applied

  A design pattern describes a common programming problem and a "template solution". In this book we give a practical approach to using design patterns in the C# language, developed for use with the .NET platform. This book is not a treatment of the theory of design patterns. We show design patterns applied in real world architectural scenarios so that you can see them in action and see the benefits that they bring. We explain why it's worth...

   62 p cit 22/04/2013 129 1

 • ASP.NET 3.5 em VB.NET e C#

  ASP.NET 3.5 em VB.NET e C#

  Desenvolver aplicações nunca foi tão fácil. Ambientes RAD cada vez mais modernos e amigáveis tem tornado o trabalho dos arquitetos de software cada vez mais simples. Com o versão 3.5 do ASP.NET, conseguiu-se atingir níveis de produtividade nunca antes imaginados.

   212 p cit 22/04/2013 139 1

 • Introducing Microsoft LINQ

  Introducing Microsoft LINQ

  This is an introductory book about Language Integrated Query (LINQ). The goal is to give you a comprehensive overview of this new and powerful technology by using clear and real examples that help you to discover the capabilities of LINQ. To start playing with LINQ, you need the new version of Microsoft Visual Studio code named “Orcas.” You will find links to the latest bits on the MSDN Web site (http://msdn.microsoft.com). The...

   203 p cit 22/04/2013 93 1

 • Praise for Advanced ASP.NET AJAX Server Controls

  Praise for Advanced ASP.NET AJAX Server Controls

  SERVER CONTROLS ARE AN INTEGRAL aspect of every ASP.NET application we build. They encapsulate browser appearance and server functionality in a reusable object. They can be used across multiple pages within a single ASP.NET application and across multiple ASP.NET applications. ASP.NET comes with a lot of prebuilt server controls. We have simple controls such as the label, and we have complex controls such as the GridView. We can also create...

   645 p cit 22/04/2013 86 1

 • 51 Tips, Tricks and Recipes with jQuery and ASP.NET Controls

  51 Tips, Tricks and Recipes with jQuery and ASP.NET Controls

  This recipe handles a typical requirement where you are asked to ‘confirm’ an email address and want the user to type it manually, instead of copying and pasting it. The jQuery bind() function binds one or more events to a handler. Observe how convenient it is to list multiple events (cut copy paste) together and bind it to a handler.

   19 p cit 22/04/2013 85 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 - ASP.NET Application Development

  Microsoft .NET Framework 3.5 - ASP.NET Application Development

  This training kit is designed for developers who plan to take Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) exam 70-562, as well as for developers who need to know how to develop applications using the Microsoft .NET Framework 3.5 and ASP.NET. We assume that before you begin using this kit, you have a working knowledge of Microsoft Windows and Microsoft Visual Basic or C#.

   1072 p cit 22/04/2013 119 1

 • 3D Videocommunication Algorithms, concepts and real-time systems in human centred communication

  3D Videocommunication Algorithms, concepts and real-time systems in human centred communication

  The migration of immersive media towards telecommunication applications continues to advance. Impressive progress in the field of media compression, media representation, and the larger and ever-increasing bandwidth available to the customer, will foster the introduction of these services in the future. It is widely accepted that this trend towards immersive media is going to have a strong impact on our daily life.

   365 p cit 22/04/2013 66 1

 • Luận văn: Thực trạng hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và giải pháp phát triển

  Luận văn: Thực trạng hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và giải pháp phát triển

  Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng: cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta. SME trong thời gian qua có bước phát triển...

   88 p cit 22/04/2013 156 2

 • Luận văn: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị Điện Ảnh – Truyền Hình

  Luận văn: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị Điện Ảnh – Truyền Hình

  Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh...

   106 p cit 22/04/2013 198 3

 • Luận văn: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

  Luận văn: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

  Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người...

   24 p cit 22/04/2013 130 2

 • Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam

  Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam

  Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các Doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn. Điều này đòi hỏi các Doanh nghiệp phải có một số tiền ứng trước để mua sắm. Lượng tiền ứng trước đó gọi là vốn kinh doanh trong đó chiếm chủ yếu là vốn cố định. Nhất là trong sự...

   80 p cit 22/04/2013 133 2

 • Luận văn: Môi trường ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng

  Luận văn: Môi trường ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng

  Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trước đây là cơ sở tư nhân. Ban đầu có tên là xí nghiệp nhựa Đà Nẵng, đặt tại 280 Hùng Vương với diện tích mặt bằng còn hạn chế, chưa đầy 500 m2. Đây là cơ sở ban đầu chỉ dựa vào kinh doanh buôn bán phế liệu, phế phẩm và sản xuất nhựa bằng kỹ thuật thô sơ. Xuất phát từ nhu cầu phục vụ của các ngành kinh tế...

   46 p cit 22/04/2013 125 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số