• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu Marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của nghiên cứu, thiết lập giả thuyết trong nghiên cứu, nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing, nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cit 27/09/2016 176 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p cit 27/09/2016 139 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là thiết kế nghiên cứu, biết được các loại thiết kế nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cit 27/09/2016 149 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Phương pháp phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các quy trình: Chuẩn bị dữ liệu, các loại phân tích thống kê, phân tích mô tả, phân tích khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cit 27/09/2016 155 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cit 27/09/2016 213 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Những vấn đề đo lường và thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề đo lường trong nghiên cứu Marketing, thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cit 27/09/2016 174 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Phương pháp thu thập dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm và phương pháp phân loại dữ liệu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

   59 p cit 27/09/2016 154 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p cit 27/09/2016 144 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing. Chương này giúp người học nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing; trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing; trình bày được các thành...

   10 p cit 27/09/2016 173 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 1: Khái quát về marketing. Mục tiêu học tập của chương: Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   16 p cit 27/09/2016 211 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2: Hoạch định chiến lược marketing. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing.

   10 p cit 27/09/2016 142 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 5 - Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được các đặc điểm của thị trường tổ chức; phân biệt được các dạng mua hàng, những người tham gia vào quá trình mua; liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và cách thức mua của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cit 27/09/2016 166 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số