• Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

  Chương 4 cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin quản trị. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các loại thông tin cần thiết cho quản trị chiến lược, biết các nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược, biết được các phương pháp phân loại thông các thông tin sau khi thu thập.

   10 p cit 29/10/2016 165 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ giúp người học có thể: Hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp, biết tầm quan trọng của phân tích môi trường nội bộ, biết được phương pháp phân tích môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cit 29/10/2016 259 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về quản trị chiến lược, yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược, quy trình quản trị chiến lược, các cấp quản trị chiến lược, các loại chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cit 29/10/2016 260 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu về sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

   16 p cit 29/10/2016 170 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

   29 p cit 29/10/2016 280 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   29 p cit 29/10/2016 213 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 2 trang bị cho người học kiến thức về phân tích môi trường ngoại vi. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường ngành, phân tích môi trường đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cit 29/10/2016 159 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 8: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 8: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

  Chương 8 - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng. Mục tiêu của chương này giúp người học có thể: Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng, biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng.

   25 p cit 29/10/2016 320 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p cit 29/10/2016 194 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cit 29/10/2016 237 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết quy trình để thực hiện kiểm tra chiến lược, biết các loại hình kiểm tra chiến lược, biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược.

   12 p cit 29/10/2016 183 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 3 - Phân tích môi trường nội bộ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lợi thế cạnh tranh; các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi; tạo dựng năng lực cốt lõi; những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ; mô hình phân tích SWOT.

   59 p cit 29/10/2016 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số