• Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   29 p cit 09/05/2013 145 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   46 p cit 09/05/2013 219 3

 • Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Lý thuyết thông tin là một nhánh của toán học ứng dụng và kĩ thuật điện nghiên cứu về đo đạc lượng thông tin. Lý thuyết thông tin được xây dựng bởi Claude E. Shannon để xác định giới hạn cơ bản trong các hoạt động xử lý tín hiệu chẳng hạn như nén dữ liệu hay lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Ngay từ những ngày đầu, nó đã mở rộng phạm...

   28 p cit 09/05/2013 159 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   24 p cit 09/05/2013 204 3

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   23 p cit 09/05/2013 271 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

  Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

  Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các...

   21 p cit 09/05/2013 138 1

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Quan hệ lớp

  Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Quan hệ lớp

  Lớp trong quan niệm thông thường là cách phân loại các thực thể dựa trên những đặc điểm chung của các thực thể đó. Do đó lớp là khái niệm mang tính trừu tượng hóa rất cao. Ví dụ như lớp "người" dùng để chỉ những thực thể sống trên trái đất có những thuộc tính: có hai chân, hai bàn tay khéo léo, có tư duy, ngôn ngữ v.v và có phương thức:...

   33 p cit 09/05/2013 115 1

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lớp và ₫ối tượng

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lớp và ₫ối tượng

  Một lớp có thể được hiểu là khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Trong một lớp, người ta thường dùng các biến để mô tả các thuộc tính và các hàm để mô tả các phương thức của đối tượng. Khi đã định nghĩa được lớp, ta có thể tạo ra các đối tượng từ lớp này. Để việc sử dụng được dễ dàng, thông qua hệ thống hàm tạo...

   19 p cit 09/05/2013 132 2

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

  Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

  Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Trong thiết kế nhiều loại chương trình, việc chọn cấu trúc dữ liệu là vấn đề quan trọng. Kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thóng lớn cho thấy khó khăn của việc triển khai chương trình, chất lượng và hiệu...

   32 p cit 09/05/2013 141 1

 • Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   51 p cit 09/05/2013 211 5

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   66 p cit 09/05/2013 180 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   48 p cit 09/05/2013 183 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số