• Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Hổ trợ bởi .Net Platform Sử dụng công nghệ XML để chuyển đổi dữ liệu. Tương tác vói tất cả các lọai cơ sở dữ liệu. Khả năng thực thi nhanh . Sử dụng cho các lọai ứng dụng client-server .

   11 p cit 10/05/2013 157 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  It is situated immediately below the menu bar The buttons in a ToolBar are analogous to the items in a menu Different button appearance options: DropDownButton Separator ToggleButton

   14 p cit 10/05/2013 121 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  To display information and messages for the user As a means of accepting user-input OpenFileDialog PageSetUpDialog FontDialog ColorDialog SaveFileDialog PrintPreviewDialog PrintDialog

   19 p cit 10/05/2013 121 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình với Winform

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình với Winform

  Sử dụng System.Windows.Forms Dùng chung giao diện với các ứng dụng khác . Dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng. Giao diện winform được kế thừa từ lớp Form Form gồm nhiều đối tượng Visual Inrterface Component ( gọi là Controls )

   15 p cit 10/05/2013 132 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  class Software { private int m_z; public int m_v; protected int m_x; public Software() { m_x = 100; } public Software(int y) { m_x = y; } }

   20 p cit 10/05/2013 79 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Overloading Methods

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Overloading Methods

  public class Point { public int m_x; public int m_y; public Point (){ } public Point(int xx,int yy) { m_x = xx ; m_y = yy; } public static Point operator + (Point p1,Point p2) { Point result = new Point(); result.m_x = p1.m_x + p2.m_y; result.m_y = p1.m_x + p2.m_y; return result; } }

   20 p cit 10/05/2013 136 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#( phần 2)

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#( phần 2)

  Namespace, Lớp và Đối tượng. Các thành phần của Lớp , Đối tượng. Constructors và Destructors . Nạp chồng phương thức (Overloading). Các phương thức chồng toán tử ( Operator Overloading ). Viết lại các thành phần của lớp (Overriding) Kế thừa (Inheritance).

   16 p cit 10/05/2013 140 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#

  Namespace, Lớp và Đối tượng. Các thành phần của Lớp , Đối tượng. Constructors và Destructors . Nạp chồng phương thức (Overloading). Các phương thức chồng toán tử ( Operator Overloading ). Viết lại các thành phần của lớp (Overriding) Kế thừa (Inheritance).

   16 p cit 10/05/2013 129 3

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET

  Được phát triển bởi Microsoft do nhóm Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth sáng tác. Ngôn ngữ lập trình trực quan, hướng sự kiện, hướng đối tượng. Dựa theo ý tưởng các ngôn ngữ khác : C,C++, Java và Visual Basic. Hổ trợ đầy đủ bởi .Net Platform. Compiler hiệu quả nhất trong .Net family. Khả năng thay thế cho C++. Hạn chế sử dụng con trỏ.

   19 p cit 10/05/2013 154 2

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này. Để tìm được hàm chưa biết,...

   8 p cit 10/05/2013 188 3

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   14 p cit 10/05/2013 180 2

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   16 p cit 10/05/2013 183 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số