• Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Cẩm

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Cẩm

  Mục tiêu cùa Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trình bày được khái niệm, mục đích giao tiếp, vai trò ý nghĩa giao tiếp, các hình thức giao tiếp và cách vận dụng những kỹ năng giao tiếp vào hướng dẫn viên.

   40 p cit 25/09/2014 774 2

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

  Kết thúc Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn này bạn có thể nhận dạng được nguồn của các xung đột chức năng và phi chức năng, hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lực các chiến lược phù hợp xử lý xung đột, phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.

   27 p cit 25/09/2014 166 1

 • Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

  Kiểu của một ngôn ngữ lập trình được kí hiệu bởi các biểu thức kiểu (type expression). Biểu thức kiểu được định nghĩa như sau: Kiểu cơ sở là một biểu thức kiểu: boolean, char, integer, real, type_error, void Một tên kiểu là một biểu thức kiểu 3. Mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc là một biểu thức kiểu, các cấu trúc bao gồm: Mảng (array): Nếu T là...

   11 p cit 10/05/2013 134 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số