• Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Ghi nhớ điều kiện Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 28/03/2013 127 2

 • Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Hàm có thể xem là một đơn vị độc lập của chương trình. Các hàm có vai trò ngang nhau, vì vậy không cho phép xây dựng một hàm bên trong một hàm khác. Dòng đầu tiên (của một hàm) chứa các thông tin về hàm: - Kiểu giá trị của hàm (nếu hàm có giá trị) - Tên hàm - Danh sách các đối số (nếu có)

   34 p cit 10/05/2013 127 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 13: Creating web applications using ASP.NET

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 13: Creating web applications using ASP.NET

  Internet – world’s largest computer network WWW (World Wide Web) Contains documents called web pages Web pages are stored on Web Servers Web Server is a computer with software to serve up web pages in response to client requests (web browser)

   47 p cit 17/04/2013 127 1

 • CHƯƠNG 5 STORE PROCEDURE VÀ TRIGGER - Bài 10: Cơ bản về lập trình bằng T_SQL

  CHƯƠNG 5 STORE PROCEDURE VÀ TRIGGER - Bài 10: Cơ bản về lập trình bằng T_SQL

  Tên của các đối tượng đều được gọi là định danh. Trong SQL Server, có các định danh như Server, Databases, object of Database as Table, View, Index, Constraint,… Qui tắc định danh Tối đa 128 ký tự. Bắt đầu là một ký tự từ A_Z Bắt đầu là một ký hiệu @, # sẽ có một ý nghĩa khác. Những định danh nào có dấu khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu...

   30 p cit 19/07/2012 127 2

 • Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

   53 p cit 28/03/2013 125 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 10: Structures and more controls

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 10: Structures and more controls

  You can create your own data types using the Structure statement Referred to as “user-defined data types” or “structures” Structures contain “member variables” between Structure clause and End Structure clause Member variables are declared using Public keyword followed by the variable name and then the desired data type

   54 p cit 17/04/2013 123 1

 • Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  These materials are part of the Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit, developed by David A. Solomon and Mark E. Russinovich with Andreas Polze Microsoft has licensed these materials from David Solomon Expert Seminars, Inc. for distribution to academic organizations solely for use in academic environments (and not for commercial use)

   28 p cit 19/03/2013 123 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  To display information and messages for the user As a means of accepting user-input OpenFileDialog PageSetUpDialog FontDialog ColorDialog SaveFileDialog PrintPreviewDialog PrintDialog

   19 p cit 10/05/2013 121 2

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Địa chỉ của biến: Biến: int_ptr = &x; Array: arr_ptr = an_array; Dynamic array: Trong C++, array có thể được quản lý như một con trỏ và ngược lại Ví dụ: int arr[3] = {0, 1, 2, 3}; int *arr_ptr = arr; //in ra 0 – 1 – 2 cout

   32 p cit 15/05/2013 121 3

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  It is situated immediately below the menu bar The buttons in a ToolBar are analogous to the items in a menu Different button appearance options: DropDownButton Separator ToggleButton

   14 p cit 10/05/2013 121 2

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 6: Loop Structures

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 6: Loop Structures

  A fundamental process in a computer program is to repeat a series of instructions either while a condition is true (or not true) or until a condition is true (or not true) The process of repeating a set of instructions while a condition is true or until a condition is true is called looping. Another term for looping is iteration

   59 p cit 17/04/2013 121 0

 • An Introduction to Visual Basic .NET

  An Introduction to Visual Basic .NET

  IDE Integrated Development Environment Contains all the features needed to create, run, and test programs Editor for entering program instructions Compiler for running and testing program Allows creation of Web-based and Windows-based applications Solution .sln Container for project and files for application Project .vbproj Container for storing files associated with a specific piece of the application Files Individual files necessary to...

   57 p cit 17/04/2013 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số