• Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 10: Structures and more controls

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 10: Structures and more controls

  You can create your own data types using the Structure statement Referred to as “user-defined data types” or “structures” Structures contain “member variables” between Structure clause and End Structure clause Member variables are declared using Public keyword followed by the variable name and then the desired data type

   54 p cit 17/04/2013 111 1

 • Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Hàm có thể xem là một đơn vị độc lập của chương trình. Các hàm có vai trò ngang nhau, vì vậy không cho phép xây dựng một hàm bên trong một hàm khác. Dòng đầu tiên (của một hàm) chứa các thông tin về hàm: - Kiểu giá trị của hàm (nếu hàm có giá trị) - Tên hàm - Danh sách các đối số (nếu có)

   34 p cit 10/05/2013 111 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Số lần so sánh là Θ(n k), n là số phần tử và k là số ký tự trên khóa So sánh với các phương pháp khác là n lg n: Nếu k lớn và n là nhỏ thì radix sort chậm Nếu k nhỏ và n là lớn thì radix sort nhanh hơn Bất tiện: Việc tách thành 27 danh sách con và ghép lại lúc sau trên DS liên tục gây ra việc di chuyển nhiều phần tử Khóa so sánh là chuỗi nhị phân thì...

   24 p cit 19/03/2013 110 2

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  Ngày nay nhờ sự tăng cường hỗ trợ âm thanh trong MIDP2.0, chúng ta có thể tạo những ứng dụng chơi nhạc trên nền Java cho những thiết bị không dây. Manager là điểm truy nhập đặc biệt cho các tài nguyên phụ thuộc hệ thống như là Player cho tiến trình đa phương tiện. Manager cung cấp phương thức truy nhập đặc biệt để xây dựng các Player. Phương thức:...

   17 p cit 17/04/2013 110 4

 • CHƯƠNG 5 STORE PROCEDURE VÀ TRIGGER - Bài 10: Cơ bản về lập trình bằng T_SQL

  CHƯƠNG 5 STORE PROCEDURE VÀ TRIGGER - Bài 10: Cơ bản về lập trình bằng T_SQL

  Tên của các đối tượng đều được gọi là định danh. Trong SQL Server, có các định danh như Server, Databases, object of Database as Table, View, Index, Constraint,… Qui tắc định danh Tối đa 128 ký tự. Bắt đầu là một ký tự từ A_Z Bắt đầu là một ký hiệu @, # sẽ có một ý nghĩa khác. Những định danh nào có dấu khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu...

   30 p cit 19/07/2012 109 2

 • An Introduction to Visual Basic .NET

  An Introduction to Visual Basic .NET

  IDE Integrated Development Environment Contains all the features needed to create, run, and test programs Editor for entering program instructions Compiler for running and testing program Allows creation of Web-based and Windows-based applications Solution .sln Container for project and files for application Project .vbproj Container for storing files associated with a specific piece of the application Files Individual files necessary to...

   57 p cit 17/04/2013 108 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 11: Creating classes and objects

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 11: Creating classes and objects

  Object-oriented programs are based on objects, which are instantiated from classes A class contains (encapsulates) the properties (attributes) that describe a person, place, or thing Examples: Student, School, Book An object is a specific instance of a class Examples: “You” are a student that goes to a specific school and are using this specific book VB has many built-in objects such as Textbox controls, Forms, and Labels

   44 p cit 17/04/2013 108 1

 • Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

  Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

  Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL .I. Kiểm tra văn bản QPPL 1. Định nghĩa 2. Nội dung kiểm tra 3. Phương thức kiểm tra .1. Định nghĩa: Kiểm tra VBQPPL là việc xem xét, đánh giá và kết luận về

   11 p cit 03/01/2013 108 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Ghi nhớ điều kiện Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 28/03/2013 107 2

 • Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  These materials are part of the Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit, developed by David A. Solomon and Mark E. Russinovich with Andreas Polze Microsoft has licensed these materials from David Solomon Expert Seminars, Inc. for distribution to academic organizations solely for use in academic environments (and not for commercial use)

   28 p cit 19/03/2013 107 1

 • Lập trình C - Chương IX: File

  Lập trình C - Chương IX: File

  Mục đich của phần này là xây dựng một file mới để ghi thông tin lên đó hoặc khởi động một file đã tồn tại để bổ sung thêm dữ liệu. Để mở một file ta sử dụng hàm fopen() Cú pháp của hàm như sau: FILE *fpa, *fopen(); char *path_name; char *type fpa = fopen(path_name,type); Chức năng: Là mở một file được chỉ ra bởi path_name, với kiểu mở một...

   10 p cit 10/05/2013 106 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Địa chỉ của biến: Biến: int_ptr = &x; Array: arr_ptr = an_array; Dynamic array: Trong C++, array có thể được quản lý như một con trỏ và ngược lại Ví dụ: int arr[3] = {0, 1, 2, 3}; int *arr_ptr = arr; //in ra 0 – 1 – 2 cout

   32 p cit 15/05/2013 105 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số