• Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Các thiết bị I/O khác biệt về nhiều mặt (hình dáng, kích thước, chức năng, tốc độ,…) cần có các phương thức quản lý, điều khiển tương ứng khác nhau. Các phương thức này tạo nên lớp I/O subsystem của kernel. Kết nối giữa hệ thống máy tính và các thiết bị I/O – Port (connection point) – Bus (daisy chain, shared direct access) Điều khiển – Controller...

   19 p cit 03/05/2013 119 1

 • CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  Bước tới: menu, tìm kiếm Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp luật là tế bào, đơn vị cơ bản của pháp luật theo cấu trúc (bao gồm Quy phạm pháp...

   34 p cit 03/01/2013 118 1

 • LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  As with a computer, a router or switch cannot function without an operating system. Cisco calls its operating system the Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. The Cisco IOS provides the following network services: Basic routing and switching functions Reliable and secure access to networked resources Network scalability

   31 p cit 03/05/2013 117 1

 • DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  As with a computer, a router or switch cannot function without an operating system. Cisco calls its operating system the Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. The Cisco IOS provides the following network services: Basic routing and switching functions Reliable and secure access to networked resources Network scalability

   31 p cit 28/03/2013 117 1

 • An Introduction to Visual Basic .NET

  An Introduction to Visual Basic .NET

  IDE Integrated Development Environment Contains all the features needed to create, run, and test programs Editor for entering program instructions Compiler for running and testing program Allows creation of Web-based and Windows-based applications Solution .sln Container for project and files for application Project .vbproj Container for storing files associated with a specific piece of the application Files Individual files necessary to...

   57 p cit 17/04/2013 117 1

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 3: Program Design and Coding

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 3: Program Design and Coding

  Click the Windows Form object to select it If necessary, scroll in the Properties window until the BackColor property is displayed, and then click the right column of the BackColor property Click the BackColor arrow. Then, if necessary, click the Web tab to display the Web tabbed page Scroll until the Cornsilk color is displayed in the list of colors Click Cornsilk on the color list

   49 p cit 17/04/2013 115 0

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 9: Using Arrays and File Handling

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 9: Using Arrays and File Handling

  An array variable is simply a variable that can store more than one value Each individual item in array that contains a value is called an element Arrays provide access to data by using a numeric index, or subscript, to identify each element in the array

   46 p cit 17/04/2013 115 0

 • Microsoft Visual Basic 2005 - Chapter 1: Introduction to Visual Basic 2005 Programming

  Microsoft Visual Basic 2005 - Chapter 1: Introduction to Visual Basic 2005 Programming

  The set of instructions that directs a computer to perform tasks is called computer software, or a computer program. Computer hardware is the physical equipment associated with a computer. The basic function of many computer programs is to: accept data, manipulate the data (process), and create output data or information.

   38 p cit 17/04/2013 113 1

 • Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Ta thương sử dụng mảng cấu trúc để xử lý với nhóm dữ liệu. Đây là một cách tiếp cận đúng khi ta biết trước chính xác số các cấu trúc cần có. Tuy nhiên, khi con số này không rõ ràng, mãng sẽ trở nên khá tốn kém vì chúng phải được cấp phát đủ bộ nhớ để hoạt động. Bố nhớ này được đăng ký và sẽ không dành cho nhứng tác vụ khác...

   31 p cit 10/05/2013 113 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 11: Creating classes and objects

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 11: Creating classes and objects

  Object-oriented programs are based on objects, which are instantiated from classes A class contains (encapsulates) the properties (attributes) that describe a person, place, or thing Examples: Student, School, Book An object is a specific instance of a class Examples: “You” are a student that goes to a specific school and are using this specific book VB has many built-in objects such as Textbox controls, Forms, and Labels

   44 p cit 17/04/2013 112 1

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 8: Using Procedures and Exception Handling

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 8: Using Procedures and Exception Handling

  As an application grows, it is important to divide each facet of a problem into separate sections of code called procedures Try-Catch blocks can check for any error a user might commit One way to make your programs more professional is to display a splash screen while the full program loads ( also distracts the user if the program takes a while to load… )

   48 p cit 17/04/2013 110 0

 • Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Quản lý bộ nhớ là công việc của hệ điều hành với sự hỗ trợ của phần cứng nhằm phân phối, sắp xếp các process trong bộ nhớ sao cho hiệu quả. Mục tiêu cần đạt được là nạp càng nhiều process vào bộ nhớ càng tốt (gia tăng mức độ đa chương) Trong hầu hết các hệ thống, kernel sẽ chiếm một phần cố định của bộ nhớ; phần còn lại phân...

   27 p cit 03/05/2013 110 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số