• Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 6: Loop Structures

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 6: Loop Structures

  A fundamental process in a computer program is to repeat a series of instructions either while a condition is true (or not true) or until a condition is true (or not true) The process of repeating a set of instructions while a condition is true or until a condition is true is called looping. Another term for looping is iteration

   59 p cit 17/04/2013 106 0

 • CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL

  Bước tới: menu, tìm kiếm Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp luật là tế bào, đơn vị cơ bản của pháp luật theo cấu trúc (bao gồm Quy phạm pháp...

   34 p cit 03/01/2013 105 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  It is situated immediately below the menu bar The buttons in a ToolBar are analogous to the items in a menu Different button appearance options: DropDownButton Separator ToggleButton

   14 p cit 10/05/2013 105 2

 • DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  DC & CN II LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  As with a computer, a router or switch cannot function without an operating system. Cisco calls its operating system the Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. The Cisco IOS provides the following network services: Basic routing and switching functions Reliable and secure access to networked resources Network scalability

   31 p cit 28/03/2013 104 1

 • LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  LECTURE I Overview of Configuration of Network Devices

  As with a computer, a router or switch cannot function without an operating system. Cisco calls its operating system the Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. The Cisco IOS provides the following network services: Basic routing and switching functions Reliable and secure access to networked resources Network scalability

   31 p cit 03/05/2013 103 1

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 9: Using Arrays and File Handling

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 9: Using Arrays and File Handling

  An array variable is simply a variable that can store more than one value Each individual item in array that contains a value is called an element Arrays provide access to data by using a numeric index, or subscript, to identify each element in the array

   46 p cit 17/04/2013 103 0

 • Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Ta thương sử dụng mảng cấu trúc để xử lý với nhóm dữ liệu. Đây là một cách tiếp cận đúng khi ta biết trước chính xác số các cấu trúc cần có. Tuy nhiên, khi con số này không rõ ràng, mãng sẽ trở nên khá tốn kém vì chúng phải được cấp phát đủ bộ nhớ để hoạt động. Bố nhớ này được đăng ký và sẽ không dành cho nhứng tác vụ khác...

   31 p cit 10/05/2013 102 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 9: Arrays

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 9: Arrays

  Simple variable Also called scalar variable Is unrelated to any other variable in memory Array A group of variables that have the same name and data type and are related in some way You can picture an array as a group of small adjacent boxes inside the computer’s memory

   53 p cit 17/04/2013 99 1

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 3: Program Design and Coding

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 3: Program Design and Coding

  Click the Windows Form object to select it If necessary, scroll in the Properties window until the BackColor property is displayed, and then click the right column of the BackColor property Click the BackColor arrow. Then, if necessary, click the Web tab to display the Web tabbed page Scroll until the Cornsilk color is displayed in the list of colors Click Cornsilk on the color list

   49 p cit 17/04/2013 99 0

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 8: Using Procedures and Exception Handling

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 8: Using Procedures and Exception Handling

  As an application grows, it is important to divide each facet of a problem into separate sections of code called procedures Try-Catch blocks can check for any error a user might commit One way to make your programs more professional is to display a splash screen while the full program loads ( also distracts the user if the program takes a while to load… )

   48 p cit 17/04/2013 98 0

 • Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Quản lý bộ nhớ là công việc của hệ điều hành với sự hỗ trợ của phần cứng nhằm phân phối, sắp xếp các process trong bộ nhớ sao cho hiệu quả. Mục tiêu cần đạt được là nạp càng nhiều process vào bộ nhớ càng tốt (gia tăng mức độ đa chương) Trong hầu hết các hệ thống, kernel sẽ chiếm một phần cố định của bộ nhớ; phần còn lại phân...

   27 p cit 03/05/2013 97 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  To display information and messages for the user As a means of accepting user-input OpenFileDialog PageSetUpDialog FontDialog ColorDialog SaveFileDialog PrintPreviewDialog PrintDialog

   19 p cit 10/05/2013 97 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số