• Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  To display information and messages for the user As a means of accepting user-input OpenFileDialog PageSetUpDialog FontDialog ColorDialog SaveFileDialog PrintPreviewDialog PrintDialog

   19 p cit 10/05/2013 98 2

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 5: Form

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 5: Form

  Được dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng Giúp gởi yêu cầu của người dùng đến trang xử lý trong ứng dụng web Tag dùng để chứa các thành phần khác của form Những thành phần nhập liệu được gọi là Form Field text field password field multiple-line text field ……

   34 p cit 09/05/2013 96 3

 • DC & CN II LECTURE 3 Local Area Networks

  DC & CN II LECTURE 3 Local Area Networks

  Preamble or Start Field When computers are connected to a physical medium, there must be a way they can grab the attention of other computers to broadcast the message, "Here comes a frame!" Various technologies have different ways of doing this process, but all frames, regardless of technology, have a beginning signaling sequence of bytes. 10101010…….10101010 Depending up frame format: Preamble = 7 bytes, Start or Start of Frame...

   40 p cit 28/03/2013 95 1

 • Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm – Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,… Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance). Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự – Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay – Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên – Hoàn trả (release):...

   44 p cit 03/05/2013 93 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 5: Repeating program instructions

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 5: Repeating program instructions

  Can be used to code both pretest and posttest loops Do While or Do Until is a pretest loop Pretest loops should have a “priming read” Data input entry placed above loop Loop While or Loop Until is a posttest loop [While|Until] portion can only contain one of the keywords (While or Until) While processes instructions as long as the condition evaluates true Until processes instructions until the condition becomes true

   39 p cit 17/04/2013 93 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Statement Block Set of instructions in “true” path (between keywords If and Then) Optional set of instructions in “false” path (between keywords Then and End If) Any items in square brackets are optional

   63 p cit 17/04/2013 91 1

 • Lecture 3: Local Area Networks

  Lecture 3: Local Area Networks

  When computers are connected to a physical medium, there must be a way they can grab the attention of other computers to broadcast the message, "Here comes a frame!" Various technologies have different ways of doing this process, but all frames, regardless of technology, have a beginning signaling sequence of bytes. 10101010…….10101010 Depending up frame format: Preamble = 7 bytes, Start or Start of Frame Delimiter (SFD) = 1 byte 10101011.

   40 p cit 03/05/2013 90 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Cơ bản về lập trình POSIX pthread Lập trình IPC dùng signal, pipe, shared memory Giải quyết tranh chấp bằng SVR4 semaphore Giải quyết tranh chấp trên POSIX thread Các thread trong cùng một process thì chia sẻ các phần sau mã (text section) dữ liệu (data section) các file descriptors Các vùng riêng của mỗi thread Thread ID Stack Thanh ghi

   71 p cit 03/05/2013 89 2

 • Microsoft Visual Basic 2005 - Chapter 2: Program and Graphical

  Microsoft Visual Basic 2005 - Chapter 2: Program and Graphical

  Click the New Project button on the Standard toolbar If necessary, in the Project types pane (left pane), click Visual Basic so it is selected If necessary, click Windows Application in the Templates pane Double-click the text,WindowsApplication1, in the Name text box to select the text. Type the project name. For this example, you could type HotelRoomSelection as the name Click the OK button in the New Project window

   53 p cit 17/04/2013 88 1

 • Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 4: Variables and Arithmetic Operations

  Microsoft Visual Basic 2008 - Chapter 4: Variables and Arithmetic Operations

  With Visual Studio open and the Form1.vb [Design] tabbed page visible, point to the TextBox .NET component in the Toolbox Drag the TextBox .NET component onto the Windows Form object at the desired location When the upper-left corner of the pointer is located where you want the TextBox object’s upper-left corner, release the left mouse button

   67 p cit 17/04/2013 85 0

 • Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Cơ chế phân trang cho phép không gian địa chỉ thực (physical address space) của một process có thể không liên tục nhau. Bộ nhớ thực được chia thành các khối cố định và có kích thước bằng nhau gọi là frame. – Thông thường kích thước của frame là lũy thừa của 2, từ khoảng 512 byte đến 16MB. Bộ nhớ luận lý (logical memory) hay không gian địa chỉ luận lý...

   37 p cit 03/05/2013 80 1

 • Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

   32 p cit 03/05/2013 80 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số