• Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

    Trình biên dịch - Chương 5: Kiểm tra kiểu

    Kiểu của một ngôn ngữ lập trình được kí hiệu bởi các biểu thức kiểu (type expression). Biểu thức kiểu được định nghĩa như sau: Kiểu cơ sở là một biểu thức kiểu: boolean, char, integer, real, type_error, void Một tên kiểu là một biểu thức kiểu 3. Mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc là một biểu thức kiểu, các cấu trúc bao gồm: Mảng (array): Nếu T là...

     11 p cit 10/05/2013 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số