• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Độ phức tạp thuật toán

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Độ phức tạp thuật toán

  Một vấn đề được giải quyết bởi nhiều thuật toán khác nhau. Đối với một thuật toán: Độ phức tạp về không gian (dung lượng bố nhớ sử dụng). Độ phức tạp về thời gian chạy. Độ phức tạp về thời gian chạy: Kỹ thuật lập trình. Chương trình dịch. Tốc độ thực hiện các phép toán trên máy tính. Dữ liệu vào

   14 p cit 15/05/2013 162 4

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Danh sách là cấu trúc tuyến tính, trong đó các phần tử dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Mảng (array) Tập hợp các phần tử (các biến) có cùng một kiểu. Một phần tử cụ thể trong mảng sẽ được xác định và truy cập bởi một chỉ số.

   17 p cit 15/05/2013 228 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Thuật toán là một phương pháp bao gồm một dãy các bước tính toán để giải quyết một bài toán. Thuật toán có thể được diễn tả dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên ( tiếng Việt, tiếng Anh...) hay ngôn ngữ lập trình (C++, Java...). Dữ liệu là những thông tin mà máy tính có thể xử lý: số nguyên, số thực, xâu ký tự, và các dữ liệu phực tạp được tạo...

   37 p cit 15/05/2013 215 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nén dữ liệu

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nén dữ liệu

  Nhu cầu xuất hiện ngay sau khi hệ thống máy tính đầu tiên ra đời. Hiện nay, phục vụ cho các dạng dữ liệu đa phương tiện Tăng tính bảo mật. Tỷ lệ giữa kích thước của dữ liệu nguyên thủy và của dữ liệu sau khi áp dụng thuật toán nén.

   17 p cit 15/05/2013 232 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AVL

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AVL

  Do G.M. Adelsen Velskii và E.M. Lendis đưa ra vào năm 1962, đặt tên là cây AVL. Cây cân bằng AVL là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi đỉnh của cây, độ cao của cây con trái và cây con phải không chênh lệch quá 1. Việc xây dựng cây cân bằng dựa trên cây nhị phân tìm kiếm, chỉ bổ sung thêm1 giá trị cho biết sự cân bằng của các cây con như thế nào.

   13 p cit 15/05/2013 171 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AA

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AA

  Được đặt tên theo tác giả Arne Anderson (Thụy Điển). Công trình được công bố năm 1993 (Balanced Search Trees Made Simple). Cây AA là cây nhị phân tìm kiếm thỏa mãn các tính chất sau: [1] Mức của node con trái bắt buộc phải nhỏ hơn mức của node cha. [2] Mức của node con bên phải nhỏ hơn hoặc bằng mức của node cha. Liên kết ngang bắt buộc hướng sang phải....

   16 p cit 15/05/2013 516 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cấu trúc cây

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cấu trúc cây

  Cây được xác định đệ quy như sau: 1.Tập hợp gồm 1 đỉnh là một cây. Cây này có gốc là đỉnh duy nhất của nó. 2.Gọi T1,T2,… Tk(k ≥ 1) là các cây không cắt nhau có gốc tương ứng r1,r2,… rk. Giả sử r là một đỉnh mới không thuộc các cây Ti. Khi đó, tập hợp T gồm đỉnh r và các cây Ti tạo thành một cây mới với gốc r. Các cây T1,T2,… Tk được...

   23 p cit 15/05/2013 209 2

 • Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  Dựa vào các chức năng của hệ thống: hệ thống là tập hợp các chức năng. Chia nhỏ các chức năng và làm mịn dần: Hệ thống gồm các hệ thống con, làm chủ độ phức tạp. Các chức năng trao đổi với nhau bằng truyền tham số hoặc dữ liệu ( chẳng hạn biến toàn cục) dùng chung.

   184 p cit 15/05/2013 170 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Ví dụ thuật toán thiết kế dữ liệu quản lý dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Ví dụ thuật toán thiết kế dữ liệu quản lý dữ liệu

   Một phần tử của bảng A xác định duy nhất một phần tử của bảng B  Ngược lại, một phần tử của bảng B có thể tương ứng với một hoặc nhiều phần tử của bảng A  Bảng A chứa thuộc tính khóa của bảng B (là khóa ngoại của bảng A và là khóa chính của bảng B).

   30 p cit 11/05/2013 169 3

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương IX: Sử dụng CSS trong Dreamweaver

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương IX: Sử dụng CSS trong Dreamweaver

  Dreamweaver cung cấp công cụ để tạo Slyle một cách đơn giản va2 nhanh chóng. CSS cũng là một dạng HTML Style. Nhưng phong phú hơn về thuộc tính và ứng dụng. Một CSS không những tập hợp các định dạng, mà còn có thể giúp định vị, viễn khung, đặt màu nền... CSS có thể đính kèm trong trang hoặc lưu riêng thành một tập tin kiểu CSS phục vụ cùng lúc cho...

   47 p cit 11/05/2013 151 2

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 8: Thiết kế giao diện

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 8: Thiết kế giao diện

  Tính quen thuộc : Chúng ta phải đứng trên lập trường của người dùng để thiết kế giao diện sao cho gần gũi nhất đối với người sử dụng. Ta cần xác định người dùng làm việc trong môi trường nào, chuyên môn nào để sử dụng trên giao diện các thuật ngữ, các khái niệm phù hợp với môi trường làm việc cũng như chuyên môn ấy.

   12 p cit 11/05/2013 147 4

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VIII: Dreamweaver

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VIII: Dreamweaver

  Dreamweaver MX là một công cụ thiết kế web chuyên nghiệp, phần cốt lõi của nó là HTML. Dreamweaver MX là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung JavaScrip, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào. Dreamweaver MX có thể thiết kế bằng chế độ Design view hoặc Code view hoặc Code and Design.

   28 p cit 11/05/2013 154 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số