• Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm

  Nội dung và hình thức trình bày các màn hình giao tiếp của phần mềm. Hệ thống các thao tác mà người dùng thực hiện trên màn hình giao tiếp và xử lý tương ứng của phần mềm. Hệ thống các hàm xử lý của phần mềm tương ứng với các yêu cầu phần mềm. Hệ thống các thành phần lưu trữ cùng với quan hệ giữa chúng. Cách thức tổ chức lưu trữ dữ...

   12 p cit 11/05/2013 163 1

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm

  Yêu cầu phần mềm là các công việc, các nghiệp vụ được hỗ trợ thực hiện trên máy tính với phần mềm.  Yêu cầu nghiệp vụ:  Lưu trữ  Tra cứu  Tính toán  Kết xuất = Đảm bảo tính đúng đắn.  Yêu cầu hệ thống:  Tính bảo mật  Tính an toàn

   30 p cit 11/05/2013 174 1

 • Nhập môn công nghệ phần mềm

  Nhập môn công nghệ phần mềm

  Phần mềm: là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó. Phần mềm được thực thi trên máy, thường là máy tính. Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật trong cách giải...

   24 p cit 11/05/2013 183 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting.

   14 p cit 10/05/2013 150 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 8: DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 8: DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework

  Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site”

   16 p cit 10/05/2013 176 2

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

   ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework .  Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.  Nhiều tính linh hoạt cho các DetailsView, FormView, GridView, ListView trong kiểm...

   15 p cit 10/05/2013 214 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application

  Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Ở phần này chỉ giới thiê ̣ u phương pháp xác thực người dùng dưạ trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mâ ̣ t bằng password cho các Views . Sử duṇ g Website Administration Tool ta ̣...

   11 p cit 10/05/2013 319 2

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

  Thiết lập 2 phương thức thêm mới dữ liệu trong lớp SanPhamController.cs là ThemMoiSanPham và Create. Phương thức ThemMoiSanPham trả về một Views cho phép người sử dụng nhập nội dung sản phẩm, còn phương thức Create sẽ thực thi công việc thêm mới sản phẩm khi người dùng nhấn nút để submit dữ liêụ .

   17 p cit 10/05/2013 139 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 4: Định tuyến URL và điều phối hiển thị

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 4: Định tuyến URL và điều phối hiển thị

  ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích:  Xây dựng một tập hợp các URL đi vào ứng dụng và định tuyến chúng tới các Controller và thực thi các phương thức Action để xử lý.  Xây dựng các URL...

   12 p cit 10/05/2013 213 2

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 3: Tổng quan về ASP.NET MVC Framework.Bài số 3Tổng quan

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 3: Tổng quan về ASP.NET MVC Framework.Bài số 3Tổng quan

  MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

   23 p cit 10/05/2013 144 2

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 2: Giới thiệu về cách thức truy cập dữ liệu

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 2: Giới thiệu về cách thức truy cập dữ liệu

  Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ liệu), execute commands...

   15 p cit 10/05/2013 163 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5

  Lập trình ASP.NET 3.5

  Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng...

   12 p cit 10/05/2013 174 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số