• Lập trình hướng đối tượng - Chương 16: Thư viện STL

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 16: Thư viện STL

  11. float NhoNhat(float a, float b) 12.{ 13. float lc = a; 14. if (b

   35 p cit 10/05/2013 41 2

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Ứng dụng Đa xạ

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Ứng dụng Đa xạ

  Bài toán: Công ty ABC là công ty sản xuất kinh doanh thú nhồi bông. Công ty có nhiều nhân viên làm việc trong ba bộ phận khác nhau :bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất, bộ phận văn phòng.

   25 p cit 10/05/2013 216 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Ứng dụng Đa xạ

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Ứng dụng Đa xạ

  Bài toán : Một cái máy có nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết máy có thể là chi tiết đơn hoặc là chi tiết phức. Chi tiết đơn :là chi tiết không chứa bên trong nó chi tiết khác. Thông tin của chi tiết đơn bao gồm: mã số chi tiết, giá tiền. Chi tiết phức: là chi tiết chứa bên trong nó nhiều chi tiết thành phần, mỗi một chi tiết thành phần này có thể là...

   37 p cit 10/05/2013 85 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Đa xạ - phương thức ảo

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Đa xạ - phương thức ảo

   Hãy thực hiện đoạn chương trình dưới đây và cho biết kết quả của việc chạy chương trình trong bốn trường hợp:  Trường hợp 1:XXXX là khoảng trắng,YYYY là khoảng trắng.  Trường hợp 2: XXXX là virtual, YYYY là khoảng trắng.  Trường hợp 3: XXXX là khoảng trắng, YYYY là virtual.  Trường hợp 4: XXXX là virtual, YYYY là virtual.

   21 p cit 10/05/2013 39 2

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Kế thừa

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Kế thừa

  Người ta chia các quan hệ thành những loại như sau:  Quan hệ một một (1-1)  Quan hệ một nhiều (1-n)  Quan hệ nhiều nhiều (m-n)  Quan hệ đặt biệt hóa, tổng quát hóa.

   64 p cit 10/05/2013 40 2

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Ma trận căn bản

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Ma trận căn bản

  Bài toán: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng Nhập ma trận một chiều các số nguyên Xuất ma trận một chiều các số nguyên Tính tổng các giá trị trong ma trận Chương trình

   28 p cit 10/05/2013 221 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng 1 chiều căn bản

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng 1 chiều căn bản

  Bài toán: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng Nhập mảng một chiều các số nguyên Xuất mảng một chiều các số nguyên Tính tổng các giá trị trong mảng Chương trình

   29 p cit 10/05/2013 448 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Xây dựng lớp đối tượng

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Xây dựng lớp đối tượng

  −Lớp đối tượng đơn thức (CDonThuc). −Lớp đối tượng phân số (CPhanSo). −Lớp đối tượng hỗn số (CHonSo). −Lớp đối tượng số phức (CSoPhuc). −Lớp đối tượng điểm trong mặt phẳng Oxy (CDiem). −Lớp đối tượng điểm trong không gian Oxyz (CDiemKhongGian). −Lớp đối tượng đường tròn trong mặt phẳng Oxy (CDuongTron). −Lớp đối tượng hình cầu...

   79 p cit 10/05/2013 172 2

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Toán tử so sánh

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Toán tử so sánh

   Toán tử so sánh trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để so sánh giá trị của biến này với giá trị của biến khác.  Mở rộng cho phương pháp lập trình hướng đối tượng với C++ ta thể nói toán tử so sánh được sử dụng để so sánh đối tượng này với đối tượng khác.  Hiển nhiên việc so sánh hai đối tượng phải được thực hiện...

   22 p cit 10/05/2013 214 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Toán tử số học

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Toán tử số học

  Trong ngôn ngữ lập trình C có các toán tử số học như sau: Toán tử cộng (operator +) Toán tử trừ (operator -) Toán tử nhân (operator *) Toán tử chia (operator /) Toán tử mod (operator %) Toán tử cộng bằng (operator +=) Toán tử trừ bằng (operator -=) Toán tử nhân bằng (operator *=) Toán tử chia bằng (operator /=) Toán tử mod bằng...

   16 p cit 10/05/2013 155 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Toán tử gán (operator=)

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Toán tử gán (operator=)

   Toán tử gán trong lập trình C được sử dụng để gán giá trị của biến này cho biến khác.  Mở rộng cho C++ và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác ta có thể nói như sau: Toán tử gán được sử dụng để gán thành phần dữ liệu của đối tượng này cho đối tượng khác.

   22 p cit 10/05/2013 210 3

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức thiết lập, phương thức phá hủy

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức thiết lập, phương thức phá hủy

  Tên phương thức thiết lập trùng với tên lớp. Không có giá trị trả về. Được tự động gọi thực hiện ngay khi đối tượng được khai báo. Có thể có nhiều phương thức thiết lập trong 1 lớp. Các phương thức thiết lập của lớp thuộc nhóm các phương thức khởi tạo.

   32 p cit 10/05/2013 121 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số