• Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Chương 2 của bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở giới thiệu tổng quan về Wamp Server. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về Wamp Server, các thành phần trong Wamp Server, cài đặt Wamp Server, sử dụng Wamp Server.

   21 p cit 23/03/2016 158 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1 giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm. Các nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm về phần mềm, các đặc điểm của phần mềm, các ứng dụng của phần mềm, giới thiệu về công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cit 23/03/2016 217 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2 giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình thác nước, mô hình nguyên mẫu, mô hình phát triển nhanh, mô hình tăng trưởng, mô hình xoắn ốc, các mô hình hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p cit 23/03/2016 203 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về thiết kế hệ thống. Các nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống phần mềm, quá trình thiết kế hệ thống, các nguyên tắc thiết kế hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   48 p cit 23/03/2016 217 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình hóa hệ thống. Chương này trình bày 3 nội dung chính, đó là: Mô hình hóa dữ liệu, mô hình hóa chức năng, mô hình hóa luồng thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 23/03/2016 177 2

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở - Chương 1 giới thiệu tổng quan hệ thống mã nguồn mở. Chương này gồm có những nội dung chính như: Khái niệm về phần mềm nguồn mở, lợi ích của phần mềm nguồn mở, nhược điểm của các hệ thống mã nguồn mở, các loại giấy phép, phân loại các nhóm phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cit 23/03/2016 146 2

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về MySQL, khởi động và tắt dịch vụ MySQL, truy cập MySQL, các thao tác trên CSDL, định nghĩa bảng, truy vấn dữ liệu, Import và Export dữ liệu, công cụ đồ họa MySQL GUI TOOLS. Mời các bạn tham khảo.

   46 p cit 23/03/2016 153 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5.1: Liên lạc giữa các tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu liên lạc, cơ chế liên lạc, Race condition, giải pháp tổng quát, mô hình đảm bảo độc quyền truy xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cit 23/03/2016 129 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, trạng thái quá trình, khối điều khiển quá trình, định thời quá trình, các tác vụ đối với quá trình, sự cộng tác giữa các quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p cit 23/03/2016 136 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p cit 23/03/2016 174 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cit 23/03/2016 158 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ ảo, cài đặt bộ nhớ ảo - demand paging, cài đặt bộ nhớ ảo - Page Replacement, vấn đề cấp phát Frames,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p cit 23/03/2016 171 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số