• Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 5: Khả năng sử dụng lại và kiểm thử

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 5: Khả năng sử dụng lại và kiểm thử

  This is a result of several factors [133]: Software reuse is not inherently top-down, as are some of the lifecycle models (for example, the waterfall model). In software reuse, the developer or maintainer takes a view that extends beyond single projects or systems. Reuse involves the exploitation of commonality at many levels of abstraction besides that easily captured in code. Reuse depends, to a large extent, on the ability to analyse...

   24 p cit 13/05/2013 143 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì

  Nắm bắt được kiến thức phạm vi khá quan trọng. Vì sự tăng nhanh của máy tính tác động đến vấn đề vùng phạm vi chuyên biệt, cụ thể. Vd: môi trường điều trị bệnh nhân … Trong hệ thống lớn ví dụ chăm sóc sức khoẻ, viễn thông, tài chính được phân nhỏ thành vấn đề nhỏ, thành phần nhỏ hơn, được quản lý thành đơn vị chương trình như...

   56 p cit 13/05/2013 152 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Mô hình Quick-Fix Mô hình Boehm Mô hình Osborne Iterative Enhancement Model Mô hình Reuse-Oriented

   50 p cit 13/05/2013 229 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm

  Những điều kiện kinh doanh và thị trường mới gây ra thay đổi những yêu cầu sản phẩm và qui tắc nghiệp vụ (business rules) Khách hàng mới cần thay đổi nhu cầu dữ liệu, chức năng hay dịch vụ phân phối bởi hệ thống Tái tổ chức hay cắt giảm kinh doanh mà thay đổi ưu tiên và cấu trúc nhóm (team) Ràng buộc ngân sách và lịch trình gây ra tái định...

   45 p cit 13/05/2013 150 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống System Operation & Maintenance

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống System Operation & Maintenance

  Kiểm tra các thiết bị hardware sử dụng như thế nào? Việc sắp xếp tài nguyên hardware được lưu ý để phân phối tốt Sử dụng tài nguyên hiệu quả để tăng tốc độ vận hành cho mỗi thiết bị phần cứng Thiết bị dùng nhiều hơn một giai đoạn nhất định thường gây ra vấn đề Xem xét việc thay thế thiết bị - kiểm tra vấn đề phát sinh dựa trên...

   45 p cit 13/05/2013 144 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm

  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả. Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo trì, nâng cấp phần mềm, quản lý hiệu quả những thay đổi nhằm...

   10 p cit 13/05/2013 147 2

 • Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  ° Nếu một bài toán là NP-đầy đủ thì không chắc rằng ta sẽ tìm được một giải thuật thời gian đa thức để giải nó một cách chính xác. ° Tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ 1) Nếu các input có kích thước nhỏ thì một giải thuật chạy trong thời gian số mũ vẫn có thể thoả mãn yêu cầu 2) Thay vì tìm các lời giải tối ưu, có thể tìm các...

   21 p cit 10/05/2013 257 1

 • Giải thuật -NP-Đầy Đủ

  Giải thuật -NP-Đầy Đủ

  ª Ví dụ: bài toán SHORTEST-PATH là – “không hình thức”: bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh cho trước trong một đồ thị vô hướng, không có trọng số G = (V, E). – “hình thức”: ° Một thực thể của bài toán là một cặp ba gồm một đồ thị cụ thể và hai đỉnh cụ thể. ° Một lời giải là một dãy các đỉnh của đồ thị . ° Bài...

   48 p cit 10/05/2013 162 1

 • Giải thuật - Hình Học Tính Toán 1

  Giải thuật - Hình Học Tính Toán 1

  ª Định nghĩa – Một tổ hợp lồi của hai điểm khác nhau p1 = (x1,y1) và p2 = (x2 ,y2) là một điểm p3 = (x3 ,y3) sao cho x3 = a x1 + (1 - a) x2 y3 = a y1 + (1 - a) y2 0 a 1 . – Đoạn thẳng p1p2 là tập mọi tổ hợp lồi của p1 và p2 , ký hiệu đt p1p2 – Các điểm đầu mút của đoạn thẳng p1p2 là p1 và p2 – Đoạn thẳng có hướng p1p2 là đoạn thẳng p1p2 được định...

   13 p cit 10/05/2013 181 1

 • Giải thuật - Hình Học Tính Toán

  Giải thuật - Hình Học Tính Toán

  ª Giải thuật hữu hiệu dùng kỷ thuật quét (sweeping): Dùng một đưòng thẳng thẳng đứng quét từ trái sang phải và xem xét các thay đổi của phần giao của đường thẳng quét với các đoạn thẳng. – Đường thẳng quét (sweep line) ° Đường thẳng quét thẳng đứng, vị trí hiện thời là toạ độ x

   19 p cit 10/05/2013 180 1

 • Giải thuật - Single-Source Shortest Paths

  Giải thuật - Single-Source Shortest Paths

  ª Bài toán các đường đi ngắn nhất: một số thuật ngữ. Cho một đồ thị có trọng số, có hướng G = (V, E), với một hàm trọng số w : E -R – Trọng số của một đường đi p = v0 , v1,…, vk ? • w(p) = i = 1…k w(vi? 1 , vi ) – Trọng số của đường đi ngắn nhất (shortest path weight) từ u đến v min{w(p) : u v } nếu có đường đi từ u đến v...

   45 p cit 10/05/2013 174 1

 • Giải thuật - Cây Khung Nhỏ Nhất

  Giải thuật - Cây Khung Nhỏ Nhất

  ª Cho – một đồ thị liên thông, vô hướng G = (V, E ) – một hàm trọng số w : E -R ª Tìm một tập con không chứa chu trình T E nối tất cả các đỉnh sao cho tổng các trọng số w(T) = (u, v) T w(u, v) • là nhỏ nhất. – Tập T là một cây, và được gọi là một cây khung nhỏ nhất. ª Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất: bài toán tìm T.

   29 p cit 10/05/2013 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số