• Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  ª Hai cách biểu diễn một đồ thị G = (V, E): – Biểu diễn danh sách kề (adjacency list) ° mảng Adj gồm |V| danh sách, 1 danh sách cho mỗi đỉnh trong V. ° u ? V, Adj[u] chứa tất cả các đỉnh v (hoặc các con trỏ đến chúng) sao cho (u, v) E. – Nhận xét ° Biểu diễn danh sách kề cần ?(V + E) memory. (Để đơn giản, ký hiệu V và E thay vì |V| và |E|.)

   42 p cit 10/05/2013 202 1

 • Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  ª Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau được định nghĩa bởi – Một tập S của các tập động rời nhau, S = {S1 , S2 ,..., Sk} ° Mỗi tập Si được tượng trưng bởi một phần tử đại diện là một phần tử nào đó của nó. – Các thao tác ° MAKE-SET(x): tạo một tập mới chỉ gồm x. Vì các tập là rời nhau nên x không được đang nằm trong một tập khác....

   26 p cit 10/05/2013 176 1

 • Giải thuật - Fibonacci heap

  Giải thuật - Fibonacci heap

  ª Ứng dụng của Fibonacci heap – Giải thuật Prim để xác định một cây khung nhỏ nhất trong một đồ thị có trọng số. – Giải thuật Dijkstra để tìm một đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng và có trọng số dương.

   44 p cit 10/05/2013 255 1

 • Giải thuật - Các heap hợp nhất được

  Giải thuật - Các heap hợp nhất được

  ª Heap nhị phân ª Một heap hợp nhất được (mergeable heap) là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ năm thao tác sau (gọi là các thao tác heap hợp nhất được). – MAKE-HEAP() tạo và trả về một heap trống. – INSERT(H, x) chèn nút x, mà trường key của nó đã được điền, vào heap H . – MINIMUM(H) trả về một con trỏ chỉ đến nút trong heap H mà khóa của nó là nhỏ...

   33 p cit 10/05/2013 146 1

 • Giải thuật - B-Cây

  Giải thuật - B-Cây

  ° B-cây tổng quát hoá cây tìm kiếm nhị phân. – “Hệ số phân nhánh” (branching factor) ° B-cây là cây tìm kiếm cân bằng được thiết kế để làm việc hữu hiệu trong bộ nhớ ngoài (đĩa cứng). – Bộ nhớ chính (main memory) – Bộ nhớ ngoài (secondary storage) ° Disk – Track – Page ° Thời gian chạy gồm – số các truy cập vào đĩa – thời gian CPU

   46 p cit 10/05/2013 175 1

 • Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  ° Gọi T(n) là thời gian cần thiết để thực thi một chuỗi n thao tác lên một cấu trúc dữ liệu. – Ví dụ: thực thi một chuỗi PUSH, POP, MULTIPOP lên một stack. ° Phân tích khấu hao (amortized analysis): – Thời gian thực thi một chuỗi các thao tác được lấy trung bình trên số các thao tác đã thực thi, T(n)/n , được gọi là phí tổn khấu hao. (Đây chỉ là...

   48 p cit 10/05/2013 192 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SqlDataAdapter

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SqlDataAdapter

  myTable.Columns.Add("ItemID",Type.GetType("System.Int32")); myTable.Columns.Add("ItemName",Type.GetType("System.String")); myTable.Columns.Add("Quantity",Type.GetType("System.Int32")); myTable.Columns.Add("Quantity",Type.GetType("System.float")); // thêm column mới vào table myTable.Columns.Add(myColumn); myTable.Columns.Add("SubTotal",Type.GetType("System.Int32"),"Quantity*Price"); myTable.PrimaryKey = new DataColumn[]{myTable.Columns[0]};

   11 p cit 10/05/2013 144 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Hổ trợ bởi .Net Platform Sử dụng công nghệ XML để chuyển đổi dữ liệu. Tương tác vói tất cả các lọai cơ sở dữ liệu. Khả năng thực thi nhanh . Sử dụng cho các lọai ứng dụng client-server .

   11 p cit 10/05/2013 157 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SDI Application

  It is situated immediately below the menu bar The buttons in a ToolBar are analogous to the items in a menu Different button appearance options: DropDownButton Separator ToggleButton

   14 p cit 10/05/2013 121 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Sử dụng controls trong C#

  To display information and messages for the user As a means of accepting user-input OpenFileDialog PageSetUpDialog FontDialog ColorDialog SaveFileDialog PrintPreviewDialog PrintDialog

   19 p cit 10/05/2013 120 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình với Winform

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình với Winform

  Sử dụng System.Windows.Forms Dùng chung giao diện với các ứng dụng khác . Dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng. Giao diện winform được kế thừa từ lớp Form Form gồm nhiều đối tượng Visual Inrterface Component ( gọi là Controls )

   15 p cit 10/05/2013 130 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Kế thừa trong C#

  class Software { private int m_z; public int m_v; protected int m_x; public Software() { m_x = 100; } public Software(int y) { m_x = y; } }

   20 p cit 10/05/2013 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số