• Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Overloading Methods

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Overloading Methods

  public class Point { public int m_x; public int m_y; public Point (){ } public Point(int xx,int yy) { m_x = xx ; m_y = yy; } public static Point operator + (Point p1,Point p2) { Point result = new Point(); result.m_x = p1.m_x + p2.m_y; result.m_y = p1.m_x + p2.m_y; return result; } }

   20 p cit 10/05/2013 135 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#( phần 2)

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#( phần 2)

  Namespace, Lớp và Đối tượng. Các thành phần của Lớp , Đối tượng. Constructors và Destructors . Nạp chồng phương thức (Overloading). Các phương thức chồng toán tử ( Operator Overloading ). Viết lại các thành phần của lớp (Overriding) Kế thừa (Inheritance).

   16 p cit 10/05/2013 140 2

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - Lập trình hướng đối trượng trong C#

  Namespace, Lớp và Đối tượng. Các thành phần của Lớp , Đối tượng. Constructors và Destructors . Nạp chồng phương thức (Overloading). Các phương thức chồng toán tử ( Operator Overloading ). Viết lại các thành phần của lớp (Overriding) Kế thừa (Inheritance).

   16 p cit 10/05/2013 129 3

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET

  Được phát triển bởi Microsoft do nhóm Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth sáng tác. Ngôn ngữ lập trình trực quan, hướng sự kiện, hướng đối tượng. Dựa theo ý tưởng các ngôn ngữ khác : C,C++, Java và Visual Basic. Hổ trợ đầy đủ bởi .Net Platform. Compiler hiệu quả nhất trong .Net family. Khả năng thay thế cho C++. Hạn chế sử dụng con trỏ.

   19 p cit 10/05/2013 153 2

 • Trình biên dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Trình biên dịch - Chương 4: Dịch trực tiếp cú pháp

  Ðịnh nghĩa trực tiếp cú pháp (syntax- directed definition) là sự tổng quát hóa một văn phạm phi ngữ cảnh, trong đó mỗi ký hiệu văn phạm kết hợp với một tập các thuộc tính (attribute) Các thuộc tính có thể là một xâu, một số, một kiểu dữ liệu, một địa chỉ trong bộ nhớ... Giá trị các thuộc tính được tính bởi các luật ngữ nghĩa (semantic rule)...

   27 p cit 10/05/2013 148 1

 • Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Đây là giai đoạn thứ 2 của quá trình biên dịch Nhiệm vụ chính: Nhận chuỗi các token từ bộ phân tích từ vựng và xác định chuỗi đó có được sinh ra bởi văn phạm của ngôn ngữ nguồn không Các phương pháp phân tích cú pháp (PTCP) chia làm hai loại: Phân tích từ trên xuống (top- down parsing) và phân tích từ dưới lên (bottom- up parsing) Trong quá trình biên...

   60 p cit 10/05/2013 191 1

 • Trình biên dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Trình biên dịch - Chương 2: Phân tích từ vựng

  Phân tích từ vựng giúp cho các giai đoạn biên dịch tiếp theo dễ dàng hơn, ví dụ: Giai đoạn phân tích cú pháp không phải quan tâm đến các khoảng trắng cũng như các lời chú trích vì nó đã được loại bỏ khi khi phân tích từ vựng Giảm đáng kể thời gian đọc chương trình nguồn và nhóm thành các token nhờ một số chương trình xử lí chuyên dụng

   31 p cit 10/05/2013 175 1

 • Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch

  Chương trình dịch (compiler) là một chương trình làm nhiệm vụ đọc một chương trình được viết bằng một ngôn ngữ - ngôn ngữ nguồn (source language) - rồi dịch nó thành một chương trình tương đương ở một ngôn ngữ khác - ngôn ngữ đích (target languague). Chương trình dịch ta còn gọi là trình biên dịch Một phần quan trọng trong quá trình dịch là ghi...

   28 p cit 10/05/2013 143 1

 • Lập trình C - Chương IX: File

  Lập trình C - Chương IX: File

  Mục đich của phần này là xây dựng một file mới để ghi thông tin lên đó hoặc khởi động một file đã tồn tại để bổ sung thêm dữ liệu. Để mở một file ta sử dụng hàm fopen() Cú pháp của hàm như sau: FILE *fpa, *fopen(); char *path_name; char *type fpa = fopen(path_name,type); Chức năng: Là mở một file được chỉ ra bởi path_name, với kiểu mở một...

   10 p cit 10/05/2013 119 1

 • Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Lập trình C - Chương VIII: Danh sách móc nối

  Ta thương sử dụng mảng cấu trúc để xử lý với nhóm dữ liệu. Đây là một cách tiếp cận đúng khi ta biết trước chính xác số các cấu trúc cần có. Tuy nhiên, khi con số này không rõ ràng, mãng sẽ trở nên khá tốn kém vì chúng phải được cấp phát đủ bộ nhớ để hoạt động. Bố nhớ này được đăng ký và sẽ không dành cho nhứng tác vụ khác...

   31 p cit 10/05/2013 113 1

 • Lập trình C - Chương VII: Cấu trúc

  Lập trình C - Chương VII: Cấu trúc

  Cấu trúc là tập hợp của một hoặc nhiều biến, có thể khác kiểu nhau, được nhóm lại dưới dạng một tên duy nhất cho tiện xử lý. (Giống cấu trúc Record trong Pascal). Cấu trúc giúp cho việc tổ chức các dữ liệu phức tạp, đặc biệt trong những chương trình lớn vì trong nhiều tình huống chúng cho phpé nhóm các biến có liên quan lại để xử lý như...

   21 p cit 10/05/2013 127 1

 • Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Lập trình C - Chương VI: Hàm và cấu trúc chương trình

  Hàm có thể xem là một đơn vị độc lập của chương trình. Các hàm có vai trò ngang nhau, vì vậy không cho phép xây dựng một hàm bên trong một hàm khác. Dòng đầu tiên (của một hàm) chứa các thông tin về hàm: - Kiểu giá trị của hàm (nếu hàm có giá trị) - Tên hàm - Danh sách các đối số (nếu có)

   34 p cit 10/05/2013 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số