• Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức chứa các toán tử quan hệ. Giá trị một biểu thức được ép thành một kiểu nhất định bằng cách dùng kỹ thuật ép kiểu (cast). Cú pháp : (kiểu dữ liệu) cast Kiểu - Bất cứ kiểu dữ liệu hợp lệ trong C

   40 p cit 15/05/2013 190 2

 • Lập trình C- Chương 2: Biến và Kiểu Dữ Liệu

  Lập trình C- Chương 2: Biến và Kiểu Dữ Liệu

  Tên của các biến (variables), các hàm (functions), các nhãn (labels) và các đối tượng khác nhau do người dùng định nghĩa gọi là định danh Ví dụ về các định danh đúng arena s_count marks40 class_one Ví dụ về các định danh sai 1sttest oh!god start... end Các định danh có thể có bất cứ chiều dài nào theo quy ước, nhưng số ký tự trong một biến được nhận...

   22 p cit 15/05/2013 156 1

 • Lập trình C- Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  Lập trình C- Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  C được dùng để lập trình hệ thống Một chương trình hệ thống làm thành một phần hệ điều hành hoặc các tiện ích hỗ trợ của hệ điều hành Hệ điều hành (Operating Systems), trình thông dịch (Interpreters), trình soạn thảo (Editors), trình Hợp Ngữ (Assembly) được gọi là chương trình hệ thống Hệ điều hành UNIX được phát triển dựa vào C Có...

   26 p cit 15/05/2013 178 1

 • Bài giảng lập trình Java

  Bài giảng lập trình Java

  Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy tính Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ Nó thiết lập lớp trừu tượng cho: Phần cứng bên dưới Hệ điều hành Mã đã biên dịch

   239 p cit 15/05/2013 63 9

 • Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Mã tiền tố là bộ các từ mã của một tập hợp các kí hiệu sao cho từ mã của mỗi ký hiệu không là tiền tố (phần đầu) của từ mã một ký hiệu khác trong bộ mã ấy. Ví dụ, muốn mã hóa từ "PETE", với 3 ký tự “E”, “P”, “T”. Ta có: - Nếu mã hóa bằng các từ mã có độ dài bằng nhau, ta dùng ít nhất 2 bit cho một ký tự. Chẳng hạn “E”=00,...

   35 p cit 15/05/2013 89 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Địa chỉ của biến: Biến: int_ptr = &x; Array: arr_ptr = an_array; Dynamic array: Trong C++, array có thể được quản lý như một con trỏ và ngược lại Ví dụ: int arr[3] = {0, 1, 2, 3}; int *arr_ptr = arr; //in ra 0 – 1 – 2 cout

   32 p cit 15/05/2013 120 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

  enum Error_code {fail, success, overflow, underflow}; template class Queue { public: Queue(); //constructor bool empty() const; //kiểm tra rỗng Error_code append(const Entry &item); //đẩy item vào Error_code serve(); //bỏ 1 phần tử ở đầu Error_code retrieve(Entry &item); //lấy giá trị ở đầu //khai báo một số phương thức cần thiết khác private: //khai báo dữ liệu và hàm phụ...

   22 p cit 15/05/2013 160 3

 • Mạng máy tính

  Mạng máy tính

  Mạng máy tính: Khái niệm: 3 thành tố Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng Đường truyền vật lý Giao thức truyền thông Mục đích Trao đổi thông tin giữa các máy tính Chia sẻ tài nguyên

   41 p cit 15/05/2013 136 2

 • Adaptive Huffman

  Adaptive Huffman

  Ý tưởng: Thuật toán này vẫn dựa trên ý tưởng của Huffman là sử dụng một vài bit (bit code) để biểu diễn một kí tự. Độ dài “mã bit” cho các kí tự không giống nhau: Kí tự xuất hiện nhiều lần→biểu diễn bằng mã ngắn. Kí tự xuất hiện ít → biểu diễn bằng mã dài. Tạo sẵn một cây “tối thiểu” ban đầu, dữ liệu nén sẽ được cập...

   79 p cit 15/05/2013 65 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay) Chức năng: xem xét tính năng tự động Chí phí và lợi ích: Platforms: Win, Linux, … Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol,...

   11 p cit 13/05/2013 220 1

 • Software Measurement

  Software Measurement

  Volatility Number of changes in requirements and defects Includes developers’ understanding of requirements Change in requirements has to decrease and eventually freeze Computer Resource Utilization CPU, memory, IO, … Schedule Months/weeks of work Usual to fall behind initially Relate to actual cost

   14 p cit 13/05/2013 166 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi

  Chọn người phù hợp Động lực nhân sự bảo trì Một số cách để thúc đẩy nhâ sự thông qua, khen thưởng, giám sát phù hợp, mẫu phân công việc và công nhận : Khen thưởng: Cấp trên giám sát: Mẫu phân công việc : Công nhận: Cấu trúc nghề nghiệp : Truyền thông Người tài nguyên tương xứng thích hợp Kiến thức phạm vi

   61 p cit 13/05/2013 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số