• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

  Dựa vào đặc tính của tập E: G là đơn đồ thị nếu giữ hai đỉnh u và v bất kì có nhiều nhất một cạnh G là đa đồ thị nếu giữ hai đỉnh u và v bất kì có thể có nhiều hơn một cạnh Liệt kê tất cả các cạnh của đồ thị trong một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một cặp (u,v) Danh sách được lưu...

   118 p cit 15/05/2013 155 9

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

  Mỗi nút là một cây n là nút và n1, n2,...,nk là gốc của các cây C1,C2,…Ck; (không có nút chung). n là cha của các nút n1, n2,….,nk thì có một cây mới C. Cây nhị phân là cây mà mọi nút của nó có tối đa hai cây con. Với mỗi nút xác định cây con trái và cây con phải.

   152 p cit 15/05/2013 169 5

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Bước 1. Xác định bài toán -Tập Input và Output Bước 2. Lựa chọn/ thiết kế thuật toán a) Lựa chọn/ thiết kế thuật toán Giải bài toán

   123 p cit 15/05/2013 177 7

 • Lập trình C- Chương 12: Quản lý tập tin

  Lập trình C- Chương 12: Quản lý tập tin

  Tất cả các thao tác nhập/xuất trong C đều được thực hiện bằng các hàm trong thư viện chuẩn Tiếp cận này làm cho hệ thống tập tin của C rất mạnh và uyển chuyển Nhập/xuất trong C có thể theo 2 cách: dữ liệu có thể truyền ở dạng biễu diễn nhị phân bên trong của nó hay ở dạng văn bản mà con người có thể đọc được

   28 p cit 15/05/2013 157 4

 • Lập trình C- Chương 11: Các kiểu dữ liệu nâng cao

  Lập trình C- Chương 11: Các kiểu dữ liệu nâng cao

  Tạo ra kiểu dữ liệu mới cho phép người dùng sử dụng chúng để khai báo các biến kiểu cấu trúc . Các biến trong cấu trúc được gọi là các phần tử của cấu trúc hay thành phần của cấu trúc Ví dụ: struct cat { char bk_name [25]; char author [20]; int edn; float price; };

   21 p cit 15/05/2013 157 1

 • Lập trình C- Chương 10: Chuỗi

  Lập trình C- Chương 10: Chuỗi

  Chuỗi là mảng ký tự kết thúc bởi ký tự null (‘\0’). Có thể gán các hằng chuỗi cho các biến chuỗi. Hằng chuỗi là một chuỗi các ký tự nằm trong dấu nháy kép. Ký tự null ‘\0’ được tự động thêm vào biểu diễn bên trong của chuỗi. Khi khai báo một biến chuỗi, hãy dành thêm một phần tử trống cho ký tự kết thúc.

   20 p cit 15/05/2013 143 2

 • Lập trình C- Chương 9: Hàm

  Lập trình C- Chương 9: Hàm

  Hàm là một đoạn chương trình thực hiện một tác vụ được định nghĩa cụ thể Các hàm được sử dụng để rút gọn cho một chuỗi các chỉ thị được thực hiện nhiều lần Hàm dễ viết và dễ hiểu Việc gỡ lỗi chương trình trở nên dễ dàng hơn khi cấu trúc của chương trình rõ ràng với hình thức lập trình theo module Chương trình cấu tạo từ...

   23 p cit 15/05/2013 163 2

 • Lập trình C- Chương 8: Con trỏ

  Lập trình C- Chương 8: Con trỏ

  Con trỏ là một biến, nó chứa địa chỉ ô nhớ của một biến khác Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác, thì biến này được gọi là con trỏ trỏ đến biến thứ hai Con trỏ cung cấp phương thức truy xuất gián tiếp đến giá trị của một phần tử dữ liệu Các con trỏ có thể trỏ đến các biến có kiểu dữ liệu cơ bản như int, char,...

   30 p cit 15/05/2013 155 2

 • Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Sắp xếp dữ liệu liên quan đến việc sắp xếp mảng theo một thứ tự nào đó chẳng hạn như tăng dần hoặc giảm dần. Dữ liệu trong mảng dễ dàng tìm kiếm khi được sắp xếp. Có hai cách thức dùng sắp xếp mảng Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort) và Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort )

   35 p cit 15/05/2013 143 4

 • Lập trình C- Chương 6: Mảng

  Lập trình C- Chương 6: Mảng

  Mỗi phần tử được xác định bằng một số thứ tự (còn gọi là chỉ số) duy nhất trong mảng Số chiều của mảng được xác định bằng số các chỉ số cần thiết để định danh duy nhất từng phần tử Chỉ số là một số nguyên dương trong [ ] đặt ngay sau tên mảng Chỉ số của mảng (trong C) được bắt đầu là 0 Mảng player với 11 phần tử :...

   17 p cit 15/05/2013 135 2

 • Lập trình C- Chương 5: Vòng lặp

  Lập trình C- Chương 5: Vòng lặp

  Một đoạn mã lệnh trong chương trình thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định được thỏa mãn. Cú pháp: for (initialize counter; conditional test; re-evaluation parameter){ statement } initialize counter là một lệnh gán để khởi tạo biến điều khiển của vòng lặp trước khi đi vào vòng lặp conditional test là một biểu thức quan hệ để...

   21 p cit 15/05/2013 138 2

 • Lập trình C- Chương 4: Điều kiện

  Lập trình C- Chương 4: Điều kiện

  Cú pháp: if (expression) statement; Nếu biểu thức của lệnh if có giá trị đúng (true), khối lệnh theo sau lệnh if được thực thi

   19 p cit 15/05/2013 131 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số