• Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 2: Giới thiệu về cách thức truy cập dữ liệu

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 2: Giới thiệu về cách thức truy cập dữ liệu

  Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ liệu), execute commands...

   15 p cit 10/05/2013 162 3

 • Lập trình web ASP.NET

  Lập trình web ASP.NET

  ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active...

   64 p cit 10/05/2013 137 3

 • Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 5 đến chương 8. Phần này cung cấp cho bạn đọc các nội dung như: Thiết kế giao diện, cài đặt, kiểm thử phần mềm và sưu liệu. Giáo trình Nhập môn Công nghệ được trình bày dưới dạng lý thuyết kết hợp với bài tập tại phụ lục A và phụ...

   88 p cit 31/01/2015 205 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   66 p cit 09/05/2013 189 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

  Thiết lập 2 phương thức thêm mới dữ liệu trong lớp SanPhamController.cs là ThemMoiSanPham và Create. Phương thức ThemMoiSanPham trả về một Views cho phép người sử dụng nhập nội dung sản phẩm, còn phương thức Create sẽ thực thi công việc thêm mới sản phẩm khi người dùng nhấn nút để submit dữ liêụ .

   17 p cit 10/05/2013 139 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

   ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework .  Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.  Nhiều tính linh hoạt cho các DetailsView, FormView, GridView, ListView trong kiểm...

   15 p cit 10/05/2013 213 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Thuật toán là một phương pháp bao gồm một dãy các bước tính toán để giải quyết một bài toán. Thuật toán có thể được diễn tả dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên ( tiếng Việt, tiếng Anh...) hay ngôn ngữ lập trình (C++, Java...). Dữ liệu là những thông tin mà máy tính có thể xử lý: số nguyên, số thực, xâu ký tự, và các dữ liệu phực tạp được tạo...

   37 p cit 15/05/2013 216 3

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   23 p cit 09/05/2013 284 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting.

   14 p cit 10/05/2013 150 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Danh sách là cấu trúc tuyến tính, trong đó các phần tử dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Mảng (array) Tập hợp các phần tử (các biến) có cùng một kiểu. Một phần tử cụ thể trong mảng sẽ được xác định và truy cập bởi một chỉ số.

   17 p cit 15/05/2013 228 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   24 p cit 09/05/2013 211 3

 • Nhập môn công nghệ phần mềm

  Nhập môn công nghệ phần mềm

  Phần mềm: là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó. Phần mềm được thực thi trên máy, thường là máy tính. Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật trong cách giải...

   24 p cit 11/05/2013 182 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số