• Lập trình và thiết kế web 1- Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

  Kết nối với CSDL Xây dựng câu truy vấn dữ liệu Thực thi câu truy vấn Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT Ngắt kết nối với CSDL

   19 p cit 09/05/2013 142 4

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 8: PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 8: PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

  Khuyết điểm Không thích hợp để truyền dữ liệu có tính bảo mật (password) Dung lượng Dữ liệu truyền đi có giới hạn URL submit bằng phương thức GET được lưu lại trên server Ưu điểm Người dùng có thể bookmark địa chỉ URL Người dùng có thể Giả lập phương thức GET để truyền dữ liệu mà không cần thông qua FORM

   23 p cit 09/05/2013 171 5

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 7: PHP Cơ bản

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 7: PHP Cơ bản

  PHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix) PHP 2 (1995) : Chuyển sang ngôn ngữ script xử lý trên server. Hỗ trợ CSDL, Upload File, khai báo biến, mảng, hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, … PHP 3 (1998) : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành, giao thức email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của...

   50 p cit 09/05/2013 221 12

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 5: Form

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 5: Form

  Được dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng Giúp gởi yêu cầu của người dùng đến trang xử lý trong ứng dụng web Tag dùng để chứa các thành phần khác của form Những thành phần nhập liệu được gọi là Form Field text field password field multiple-line text field ……

   34 p cit 09/05/2013 99 3

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 4: CSS – Casscading Style Sheets

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 4: CSS – Casscading Style Sheets

  CSS = Casscading Style Sheets Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang WEB Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE Có thể sử dụng lại cho các trang web khác Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả site nhanh chóng (cascading)

   32 p cit 09/05/2013 43 2

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 3: Thiết kế trang web - HTML căn bản

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 3: Thiết kế trang web - HTML căn bản

  HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) Các thẻ (tag) HTML dùng để định...

   58 p cit 09/05/2013 191 4

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   24 p cit 09/05/2013 205 3

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   23 p cit 09/05/2013 276 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

  Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

  Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các...

   21 p cit 09/05/2013 144 1

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Quan hệ lớp

  Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Quan hệ lớp

  Lớp trong quan niệm thông thường là cách phân loại các thực thể dựa trên những đặc điểm chung của các thực thể đó. Do đó lớp là khái niệm mang tính trừu tượng hóa rất cao. Ví dụ như lớp "người" dùng để chỉ những thực thể sống trên trái đất có những thuộc tính: có hai chân, hai bàn tay khéo léo, có tư duy, ngôn ngữ v.v và có phương thức:...

   33 p cit 09/05/2013 122 1

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lớp và ₫ối tượng

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lớp và ₫ối tượng

  Một lớp có thể được hiểu là khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Trong một lớp, người ta thường dùng các biến để mô tả các thuộc tính và các hàm để mô tả các phương thức của đối tượng. Khi đã định nghĩa được lớp, ta có thể tạo ra các đối tượng từ lớp này. Để việc sử dụng được dễ dàng, thông qua hệ thống hàm tạo...

   19 p cit 09/05/2013 137 2

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

  Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

  Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Trong thiết kế nhiều loại chương trình, việc chọn cấu trúc dữ liệu là vấn đề quan trọng. Kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thóng lớn cho thấy khó khăn của việc triển khai chương trình, chất lượng và hiệu...

   32 p cit 09/05/2013 149 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số