• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương VI - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương VI - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương VI: Lớp và đối tượng II, trình bày các nội dung chính: tạo và hủy đối tượng, xây dựng các hàm tạo và hàm hủy, nạp chồng toán tử, khai báo friend, thành viên static. Đây là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên và giảng viên ngành Kỹ thuật lập trình.

   27 p cit 27/11/2014 233 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương III - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương III - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương III: Hàm và thư viện, trình bày các nội dung chính: hàm và lập trình hướng hàm, khai báo, định nghĩa hàm, truyền tham số và trả về kết quả, thiết kế hàm và thư viện, thư viện chuẩn ANSI-C, làm việc với tệp tin sử dụng thư viện C++, nạp chồng tên hàm C++, hàm inline trong C++. Đây là tài liệu học tập, tham khảo...

   51 p cit 27/11/2014 243 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương I - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương I - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương I: Mở đầu, trình bày các nội dung chính: giới thiệu nội dung môn học, giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình, phương pháp luận, quy trình phát triển phần mềm, sơ lược về ngôn ngữ C/C++. Đây là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên và giảng viên ngành Kỹ thuật lập trình.

   48 p cit 27/11/2014 270 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương II - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương II - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương II: Các yếu tố cơ bản của C và C++, trình bày các nội dung: tổ chức chương trình C/C++, bộ tiền xử lý, biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, định nghĩa kiểu dữ liệu mới, điều khiển chương trình: phân nhánh, điều khiển chương trình: vòng lặp, một số lệnh điều...

   74 p cit 27/11/2014 194 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương V - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương V - Lưu Hồng Việt

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương V: Lớp và đối tượng, trình bày các nội dung chính: khái niệm, từ cấu trúc sang lớp, biến thành viên, hàm thành viên, kiểm soát truy nhập. Đây là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên và giảng viên ngành Kỹ thuật lập trình.

   19 p cit 27/11/2014 184 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

  Chương 2 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng hệ điều hành, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu sau: Tiến trình, luồng (Thread), điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này và vận dụng vào học tập thật tốt.

   464 p cit 27/11/2014 241 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Chương 4 Quản lý hệ thống file thuộc bài giảng hệ điều hành, có các nội dung chính sau: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT.

   244 p cit 27/11/2014 203 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Đăng Hải

  Chương 5 Quản lý vào ra thuộc bài giảng hệ điều hành, có cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần: Phần 1 Nguyên tắc quản lý chung, phần 2 Dịch vụ vào ra của hệ thống, phần 3 Hệ thống vào ra đĩa. Cùng tham khảo chương học này để nắm nội dung kiến thức cụ thể hơn.

   45 p cit 27/11/2014 253 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - TS Thái Bảo Vân

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - TS Thái Bảo Vân

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin của thạc sĩ Thái Bảo Vân trình bày việc xây dựng một ứng dụng quản lý .

   101 p cit 27/11/2014 214 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Phạm Đăng Hải

  Chương 3 Quản lý bộ nhớ thuộc bài giảng hệ điều hành có nội dung được chia làm 3 phần: Phần 1 Tổng quan, phần 2 Các chiến lược quản lý bộ nhớ, phần 3 Bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

   245 p cit 27/11/2014 313 2

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 - TS. Lê Ngọc Hướng

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 - TS. Lê Ngọc Hướng

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 có nội dung trình bày về các hàm tính khấu hao, các hàm tài chính, các hàm kiểm định và một số hàm khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   119 p cit 08/07/2014 224 2

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 1 - TS. Lê Ngọc Hướng

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 1 - TS. Lê Ngọc Hướng

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 1 có nội dung trình bày các kiến thức nhập môn về tin học ứng dựng, ứng dụng excel trong các khối ngành kinh tế, vai trò của tin học trong kinh tế và các nội dung khác.

   42 p cit 08/07/2014 278 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số