• Lập trình Java cơ bản - Bài 6: Xử lý ngoại lệ (Exception)

  Lập trình Java cơ bản - Bài 6: Xử lý ngoại lệ (Exception)

  Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách ErrorStruct error = new ErrorStruct(); TableEntry entry = lookup(“Marianna”, employee, error); if (entry == null) { return error; }

   34 p cit 17/04/2013 192 5

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 5: GUI nâng cao

  Lập trình Java cơ bản - Bài 5: GUI nâng cao

  Cho phép người dùng nhập vào nhiều dòng văn bản. Tạo đối tượng TextArea • TextArea(); • TextArea(introws, intcolumns); • TextArea(String s); • TextArea(Strings, introws, intcolumns); Các phương thức khác giống như TextField

   63 p cit 17/04/2013 141 5

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 4: Các thành phần GUI

  Lập trình Java cơ bản - Bài 4: Các thành phần GUI

  Giải thích applet • TextField và Button là các lớp thuộc gói java.awt • ActionListener và ActionEvent là các lớp thuộc gói java.awt.event • TinhTong cần cài đặt giao diện ActionListener vì nó sẽ trực tiếp xử lý sự kiện ấn nút button.addActionListener(this); • Có thể dùng một lớp khác để nghe sự kiện thay cho lớp TinhTong

   66 p cit 17/04/2013 192 5

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 3: Lập trình GUI (Applet)

  Lập trình Java cơ bản - Bài 3: Lập trình GUI (Applet)

  Applet • Chương trình Java chạy trong một trang web nhờ vào trình duyệt hỗ trợ Java. Stand-alone Application • Giao diện dòng lệnh(console): Tương tác với người dùng thông qua các dòng ký tự. • Giao diện đồ hoạ(GUI): Tương tác với người dùng bằng nhiều cách khác nhau như hình ảnh, nút nhấn, biểu tượng… Việc xử lý ứng dụng dựa trên các sự kiện.

   40 p cit 17/04/2013 202 9

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 2: OOP trong Java

  Lập trình Java cơ bản - Bài 2: OOP trong Java

  Step-by-Step Programming Lập trình từng bước Machine Language, Assembly Language Procedural Programming Thiết kế top-down. Chương trình được chia thành các hàm, thủ tục. Pascal, C Hạn chế: dùng dữ liệu toàn cục, khó phát triển, khó mô tả các thực thể trong thực tế

   41 p cit 17/04/2013 190 4

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 1: Tổng quan lập trình Java

  Lập trình Java cơ bản - Bài 1: Tổng quan lập trình Java

  Lịch sử phát triển của Java Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling 1991: Version đầu tiên với tên “Oak” 1995: Tên chính thức là Java Mục đích của Java Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh” Tạo các trang web có nội dung động (web applet) Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ...

   34 p cit 17/04/2013 137 7

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 10: Structures and Sequential Access Files

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 10: Structures and Sequential Access Files

  Create a structure Declare a structure variable Pass a structure variable to a procedure Create and manipulate a one-dimensional array of structures Structure statement Enables you to create your own data types Typically appears in the form’s Declaration section Structure (user-defined data type) Term for data type created with Structure statement Members Variables, constants, or procedures within structure

   33 p cit 17/04/2013 113 1

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 5: More on the Selection Structure

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 5: More on the Selection Structure

  Include a nested selection structure in pseudocode and in a flowchart Code a nested selection structure Desk-check an algorithm Recognize common logic errors in selection structures Code an If/ElseIf/Else selection structure Include a Case selection structure in pseudocode and in a flowchart Code a Case selection structure Write code that uses the Is, TypeOf…Is, and Like comparison operators

   33 p cit 17/04/2013 132 1

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 4: The Selection Structure

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 4: The Selection Structure

  Write pseudocode for the selection structure Create a flowchart to help you plan an application’s code Write an If...Then...Else statement Write code that uses comparison operators and logical operators Write pseudocode for the selection structure Create a flowchart to help you plan an application’s code Write an If...Then...Else statement Write code that uses comparison operators and logical operators

   50 p cit 17/04/2013 130 1

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 3: Using Variables and Constants

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 3: Using Variables and Constants

  Declare variables and named constants Assign data to an existing variable Convert string data to a numeric data type using the TryParse method Convert numeric data to a different data type using the Convert class methods Explain the scope and lifetime of variables and named constants Explain the purpose of the Option Explicit and Option Strict statements

   33 p cit 17/04/2013 136 1

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 2: Designing Applications

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 2: Designing Applications

  Plan an OO application in Visual Basic 2005 Complete a TOE (Task, Object, Event) chart Follow the Windows standards regarding the layout and labeling of controls Emphasis is on how to accomplish a task Flowchart Document representing program logic Standardized symbols show problem-solving steps Pseudocode English phrases describing the required steps It is harder to write a complex application using procedure oriented approach

   32 p cit 17/04/2013 134 1

 • Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 1: An Introduction to Visual Basic 2005

  Programming with Microsoft Visual Basic 2005, Third Edition - Chapter 1: An Introduction to Visual Basic 2005

  Start and customize Visual Studio 2005 or Visual Basic 2005 Express Edition Create a Visual Basic 2005 Windows-based application Manage the windows in the IDE Set the properties of an object Restore a property to its default setting

   25 p cit 17/04/2013 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số