• Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 6: String manipulation

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 6: String manipulation

  Applications often need to manipulate (process) strings Verify part number begins with a specific letter Determine whether last 3 characters of employee number are valid Start by determining number of characters contained in a string.

   39 p cit 17/04/2013 116 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 5: Repeating program instructions

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 5: Repeating program instructions

  Can be used to code both pretest and posttest loops Do While or Do Until is a pretest loop Pretest loops should have a “priming read” Data input entry placed above loop Loop While or Loop Until is a posttest loop [While|Until] portion can only contain one of the keywords (While or Until) While processes instructions as long as the condition evaluates true Until processes instructions until the condition becomes true

   39 p cit 17/04/2013 92 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Statement Block Set of instructions in “true” path (between keywords If and Then) Optional set of instructions in “false” path (between keywords Then and End If) Any items in square brackets are optional

   63 p cit 17/04/2013 90 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 3: Variables, constants, methods, and calculations

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 3: Variables, constants, methods, and calculations

  Integers - whole numbers Integer, Long, Short Floating-point numbers - real numbers Single, Double – use exponential notation Example: 32000 = 3.2E4 Decimal - uses fixed decimal point Character Types Char – one character String – 0 to 2 billion characters

   64 p cit 17/04/2013 118 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 2: Creating a User Interface

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 2: Creating a User Interface

  What information, if any, does application need for display on the screen and/or print on the printer? Display on screen Customer’s name, street address, city, state Zip Code, number of each color skateboards ordered, total skateboards ordered, and total price of the order Print to printer nothing

   48 p cit 17/04/2013 125 1

 • An Introduction to Visual Basic .NET

  An Introduction to Visual Basic .NET

  IDE Integrated Development Environment Contains all the features needed to create, run, and test programs Editor for entering program instructions Compiler for running and testing program Allows creation of Web-based and Windows-based applications Solution .sln Container for project and files for application Project .vbproj Container for storing files associated with a specific piece of the application Files Individual files necessary to...

   57 p cit 17/04/2013 108 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần phải cài đặt cả hai Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác nhau: phải cài đặt tất cả các cấp Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra.

   80 p cit 28/03/2013 149 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

   53 p cit 28/03/2013 112 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Mỗi mặt đĩa được gọi là một SIDE Mỗi SIDE được chia thành các TRACK: các đường tròn đồng tâm được đánh số bắt đầu từ 0 Mỗi TRACK được chia thành các SECTOR được đánh số bắt đầu từ 1 Mỗi SECTOR lưu trữ được 512 byte Nhận dạng một sector: Toạ độ BIOS của sector

   30 p cit 28/03/2013 141 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Phần cứng máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Lưu trữ dữ liệu và các lệnh khi CPU làm việc Hai loại: ROM Không mất dữ liệu khi tắt PC Là các chip được cắm vào các đế cắm hoặc được hàn chết cứng vào bo mạch RAM Mất dữ liệu khi tắt PC Là các thẻ SIMMs, DIMMs hoặc RIMMs được cắm vào các khe cắm thích hợp trên bo mạch hệ thống (DRAM) Các chip nhớ chứa chương trình (ROM BIOS) Có thể là...

   38 p cit 28/03/2013 127 2

 • Phần cứng máy tính - Chương 3: Khởi động PC về Dấu nhắc lệnh

  Phần cứng máy tính - Chương 3: Khởi động PC về Dấu nhắc lệnh

  Máy tính tự thân đạt đến trạng thái có thể hoạt động không có sự can thiệp của người sử dụng Khởi động nóng: Soft (warm) boot Dùng OS để khởi động lại Khởi động nguội: Hard (cold) boot Dùng công tấc on/off Dùng công tấc Reset

   44 p cit 28/03/2013 194 3

 • Phần cứng máy tính - Chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC

  Phần cứng máy tính - Chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC

  Điều khiển tất cả phần cứng của máy tính Cung cấp một giao diện giữa phần cứng và người sử dụng Hiện có rất nhiều hệ điều hành dành cho PC cho phép chúng ta lựa chọn Các hệ điều hành hiện đại phát triển theo hướng sử dụng các giao diện đồ hoạ

   50 p cit 28/03/2013 147 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số