• Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Thông tin được đo lường bằng đơn vị thông tin mà ta gọi là bit. Lượng thông tin được định nghĩa bởi công thức: I = Log2(N) Trong đó: I: là lượng thông tin tính bằng bit N: là số trạng thái có thể có Ví dụ, để biểu diễn một trạng thái trong 8 trạng thái có thể có, ta cần một số bit ứng với một lượng thông tin là: I = Log2(8) = 3 bit

   25 p cit 09/05/2013 144 1

 • Analysis and design of algorithms - chapter 8: Approximation Algorithms

  Analysis and design of algorithms - chapter 8: Approximation Algorithms

  Many problems of practical significance are NP-complete but are too important to abandon merely because obtaining an optimal solution is intractable. If a problem is NP-complete, we are unlikely to find a polynomial time algorithm for solving it exactly, but it may still be possible to find near-optimal solution in polynomial time. In practice, near-optimality is often good enough. An algorithm that returns near-optimal solutions is called...

   22 p cit 19/03/2013 144 1

 • Computer architecture - The Von Neumann Model

  Computer architecture - The Von Neumann Model

  Functional Units ALU = Arithmetic and Logic Unit could have many functional units. some of them special-purpose (multiply, square root, …) LC-3 performs ADD, AND, NOT Registers Small, temporary storage Operands and results of functional units LC-3 has eight registers (R0, …, R7), each 16 bits wide Word Size number of bits normally processed by ALU in one instruction also width of registers LC-3 is 16 bits

   19 p cit 28/03/2013 158 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 5: MẠCH TUẦN TỰ

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 5: MẠCH TUẦN TỰ

  Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp. Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time) Mạch lật là dạng mạch tuần tự đơn giản nhất có chức năng lưu trữ một bit nhị phân

   18 p cit 09/05/2013 198 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(A): VI TÁC VỤ

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(A): VI TÁC VỤ

  Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó. Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch.

   24 p cit 09/05/2013 168 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy lệnh. Mỗi lệnh được thực hiện qua một chu kỳ lệnh. Một chu kỳ lệnh gồm một dãy tiểu chu kỳ hoặc pha. Mỗi chu kỳ lệnh gồm các pha sau: Tìm lệnh Giải mã lệnh Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ (I=0) Thực hiện lệnh

   15 p cit 28/03/2013 170 1

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 8: Collections

  Lập trình Java cơ bản - Bài 8: Collections

  Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề. Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến: Mảng (Array) Danh sách liên kết (Linked List) Ngăn xếp (Stack) Hàng đợi (Queue) Cây (Tree)

   62 p cit 17/04/2013 190 1

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ.

   51 p cit 17/04/2013 160 1

 • Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Microsoft Visual Basic .NET: Reloaded - Chapter 4: Making decisions in a program

  Statement Block Set of instructions in “true” path (between keywords If and Then) Optional set of instructions in “false” path (between keywords Then and End If) Any items in square brackets are optional

   63 p cit 17/04/2013 105 1

 • Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm – Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,… Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance). Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự – Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay – Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên – Hoàn trả (release):...

   44 p cit 03/05/2013 95 1

 • Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  – Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Mục tiêu – Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống. – Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   19 p cit 03/05/2013 158 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Mỗi mặt đĩa được gọi là một SIDE Mỗi SIDE được chia thành các TRACK: các đường tròn đồng tâm được đánh số bắt đầu từ 0 Mỗi TRACK được chia thành các SECTOR được đánh số bắt đầu từ 1 Mỗi SECTOR lưu trữ được 512 byte Nhận dạng một sector: Toạ độ BIOS của sector

   30 p cit 28/03/2013 155 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số