• Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  – Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Mục tiêu – Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống. – Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   19 p cit 03/05/2013 158 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(B): KIẾN TRÚC BỘ LỆNH

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(B): KIẾN TRÚC BỘ LỆNH

  Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 09/05/2013 148 1

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

  Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

  Kỹ thuật thiết kế giải thuật giảm-để-trị lợi dụng mối liên hệ giữa lời giải cho một thể hiện của một bài toán và lời giải cho một thể hiện nhỏ hơn của cùng một bài toán. Có ba biến thể của chiến lược này. Giảm bởi một hằng số (decrease by a constant) Giảm bởi một hệ số (decrease by a factor) Giảm kích thước của biến (variable size...

   47 p cit 19/03/2013 227 1

 • Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Phân loại: ngắt quãng do – Program: tràn số học, chia cho 0, truy cập bộ nhớ bất hợp pháp – Timer: cho phép CPU thực thi một tác vụ nào đó theo định kỳ – I/O: kết thúc tác vụ I/O, xảy ra lỗi trong I/O – Hardware failure: Hư hỏng nguồn, lỗi memory parity,… – Trap (software interrupt): yêu cầu dịch vụ hệ thống (gọi system call),…

   21 p cit 03/05/2013 175 1

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 4: Chiến lược biến thể-để-trị

  Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 4: Chiến lược biến thể-để-trị

  Kỹ thuật biến thể-để-trị thường làm việc theo hai bước. Bước 1 là bước biến thể, thể hiện của bài toán được biến đổi để chuyển sang một dạng dễ dẫn đến lời giải. Bước 2 là bước tìm ra lời giải cho bài toán. Có nhiều biến dạng của bước 1: Biến thể để đưa đến một thể hiện đơn giản hơn của bài toán (đơn giản hóa thể...

   36 p cit 19/03/2013 186 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy lệnh. Mỗi lệnh được thực hiện qua một chu kỳ lệnh. Một chu kỳ lệnh gồm một dãy tiểu chu kỳ hoặc pha. Mỗi chu kỳ lệnh gồm các pha sau: Tìm lệnh Giải mã lệnh Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ (I=0) Thực hiện lệnh

   15 p cit 09/05/2013 149 1

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 5: Qui hoạch động và giải thuật tham lam

  Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 5: Qui hoạch động và giải thuật tham lam

  Quy hoạch động (dynamic programming) giải các bài toán bằng cách kết hợp các lời giải của các bài toán con của bài toán đang xét. Phương pháp này khả dụng khi các bài toán con không độc lập đối với nhau, tức là khi các bài toán con có dùng chung những bài toán “cháu” (subsubproblem). Qui hoạch động giải các bài toán “cháu” dùng chung này một lần...

   72 p cit 19/03/2013 197 1

 • Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau – Batch system: jobs – Time-shared systems: user programs, tasks – Job process Quá trình (process) – một chương trình đang thực thi Một quá trình bao gồm – Text section (program code), data section (chứa global variables) – Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management...

   39 p cit 03/05/2013 73 1

 • Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm – Không gian địa chỉ (text section, data section) – Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution) program counter các register stack – Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…) Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của...

   24 p cit 03/05/2013 51 1

 • Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 76 1

 • Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm – Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,… Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance). Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự – Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay – Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên – Hoàn trả (release):...

   44 p cit 03/05/2013 95 1

 • Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Định thời dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống Định thời trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính Định thời ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo

   74 p cit 03/05/2013 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số