• Thiết kế Website từ frontpage 2002

    Thiết kế Website từ frontpage 2002

    Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft (Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial). Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo: Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước, làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW.

     41 p cit 03/04/2014 108 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số