Adaptive Huffman

Ý tưởng:
Thuật toán này vẫn dựa trên ý tưởng của Huffman là sử dụng một vài bit (bit code) để biểu diễn một kí tự.
Độ dài “mã bit” cho các kí tự không giống nhau:
Kí tự xuất hiện nhiều lần→biểu diễn bằng mã ngắn.
Kí tự xuất hiện ít → biểu diễn bằng mã dài.
Tạo sẵn một cây “tối thiểu” ban đầu, dữ liệu nén sẽ được cập nhật dần vào cây.