AN TOÀN THÔNG TIN : MẠNG MÁY TÍNH, TRUYỀN TIN SỐ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

Cuốn sách này trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính.
Nội dung sách gồm 9 chương:

Chương 1: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ;

Chương 2: Thuật toán DES và mật mã khối;

Chương 3: Quản lý khóa mã trong mật mã đối xứng;

Chương 4: Mật mã có khóa công khai;

Chương 5: Chữ ký số;

Chương 6: Kiểm tra nhận dạng;

Chương 7: Xác thực đồng nhất và bảo toàn dữ liệu;

Chương 8: Bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng truyền tin;

Chương 9: Internet, TCP/IP và bức tường lửa