Bài giảng Kiến trúc máy tính - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng Kiến trúc máy tính sẽ bám sát với giáo trình Kiến trúc máy tính nhằm hỗ trợ cho việc học tập môn học một cách hiệu quả, trực quan. Nội dung gồm 7 chương: Giới thiệu chung, Hệ thống máy tính, Số học máy tính, Bộ xử lý trung tâm, Bộ nhớ máy tính, Hệ thống vào ra, Kiến trúc máy tính tiên tiến.