Bài giảng Business marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng tổ chức

Chương 4 cung cấp những kiến thức về hành vi khách hàng tổ chức. Thông qua chương này người học có thể biết được: Khách hàng tổ chức mua thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua? Ai đóng vai trò gì trong qui trình mua? Khi mua khách hàng sử dụng qui trình, thủ tục nào?,... Mời các bạn cùng tham khảo.