Bài giảng Các mô hình thương mại điện tử - Ths. Nguyễn Phương Chi

Bài giảng Các mô hình thương mại điện tử do Ths. Nguyễn Phương Chi biên soạn, sẽ giới thiệu cho người học nắm được các nội dung kiến thức sau: Định nghĩa về mô hình kinh doanh thương mại điện tử, các nhân tố cấu thành lên mô hình thương mại điện tử, vai trò của mô hình kinh doanh thương mại điện tử, phân loại các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử phổ biến.