Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Anh

Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 3: Hibernate mapping Many - To - One" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Many to one, Lazy Initialization, Fetch, Cascade. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.