Bài giảng Computer architecture: Part VI

Mời các bạn cùng tìm hiểu input/output devices; input/output programming; buses, links, and interfacing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part VI - Input/Output and Interfacing".