Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 18

Parallel Processing thuộc Chapter 18 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về Multiple Processor Organization; Single Instruction, Single Data Stream - SISD; Single Instruction, Multiple Data Stream - SIMD; Multiple Instruction, Single Data Stream - MISD;...