Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm

Software = Program
Software product = Program + Document + Support
Loại sản phẩm phần mềm
Generic Product: là sản phẩm đóng gói và bán rộng rãi trên thị trường.
Bespoke Product: là sản phẩm được phát triển theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.
Các đặc tính quan trọng của sản phẩm phần mềm
Maintainability: phần mềm có thể thay đổi thuận tiện theo yêu cầu của người dùng
Dependability: tính ổn định, bảo mật và an toàn của phần mềm. Không gây tổn hại về vật chất hay kinh thế cho hệ thống.
Efficiency: Sử dụng hiệu quả tài nguyên của hệ thống cho công việc
Usability: giao diện và phương thức phải phù hợp với người dùng đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu của người dùng