Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình hóa hệ thống. Chương này trình bày 3 nội dung chính, đó là: Mô hình hóa dữ liệu, mô hình hóa chức năng, mô hình hóa luồng thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.