Bài giảng CWNA: Chapter 02 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chương 2 giới thiệu về anten và các thiết bị phụ trợ. Thông qua chương này người học có thể biết được nhiệm vụ của anten, biết được các loại anten được sử dụng trong WLAN, nắm bắt được các thuộc tính của từng loại anten và biết được các thiết bị phụ trợ trong WLAN.