Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội " trình bày các nội dung: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Mời các bạn tham khảo.