Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Trần Thị Minh Tuyết biên soạn gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ giới thiệu đến người học những nội dung chủ yếu như: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975). Mời bạn cùng tham khảo.