Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

Phần 2 của bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: Đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.