Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoàn cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.