Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, trong những năm 1930-1935. Mời các bạn cùng tham khảo.