Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Mời các bạn cùng tham khảo.