Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.