Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.