Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

Chương 4 Quản lý hệ thống file thuộc bài giảng hệ điều hành, có các nội dung chính sau: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT.