Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4: Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng

Chương 4 trình bày về quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng. Nội dung chi tiết trong chương gồm có: Một số khái niệm, thông tin user, quản trị người dùng, quản trị nhóm người dùng, các tập tin liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.