Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chủ đề 7 giới thiệu ngắn gọn các quyền truy cập tập tin, thư mục trong hệ thống NTFS của Windows và cơ chế hoạt động của Virus giúp người quản trị hiểu rõ các điểm mạnh và điểm yếu của Windows để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hệ thống.