Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - TS Vũ Trọng Phong

Bài giảng môn hệ thống thông tin kế toán của TS Vũ Trọng Phong, dành cho các bạn sinh viên đang học bộ môn kinh tế khoa quản trị kinh doanh, nhằm giúp các bạn nắm vững những nội dung về kế toán, chu trình kế toán, kiểm soát nội bộ, phân tích và thiết kế thông tin kế toán.